Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Persbericht

PDV noemt de Rijnlandroute ondoelmatig

 

Het Platform Duurzaam Voorschoten (PDV) heeft per brief de gemeenteraad gevraagd de onderzoeksrapporten die de provincie heeft opgesteld voor de Rijnlandroute, af te wijzen. Aanbevolen wordt nu eerst te laten onderzoeken wat de gemeente Leiden met eenvoudiger maatregelen zelf kan doen om de doorstroming van het verkeer op de Churchilllaan met de aansluitingen op de A4 en de A44 te verbeteren.

In de reactie van het PDV staat het aspect doelmatigheid centraal, omdat het platform vindt dat bij een zo omvangrijke investering in ruimtelijke en financiële zin (geschatte bouwsom van 325 tot 850 miljoen euro) hoge rendementseisen gesteld moeten worden.

De kernproblemen waarvoor de Rijnlandroute een oplossing moet bieden, zijn de overbelasting van de Churchilllaan per 2020 en de slechte aansluitingen vanaf deze weg op de A4 en de A44.

Het gaat met name om files in de spitsuren en de geluidhinder en luchtverontreiniging die het verkeer op deze weg veroorzaakt. Alle andere redenen voor aanleg van deze verbinding, zoals de geplande woningbouw bij Valkenburg en nieuwe kantoorruimte in en rond Leiden, lijken irreëel groot te worden gepresenteerd om de ‘noodzaak’ van de Rijnlandroute aan te tonen. Ook het gehanteerde uitgangspunt van onverminderde autonome groei van het autoverkeer en het onderschatten van vergrijzingeffecten, wijzen in deze richting.

Door het ontbreken in de studies van een zgn. nul-plusvariant, die overigens een verplicht onderdeel van een MKBA is, wordt niet duidelijk waarom eigenlijk dit probleem niet met eenvoudiger, lokale maatregelen geheel of gedeeltelijk is op te lossen.

Zo kan de verbreding van de N 206 voldoende zijn als ontsluiting van de nieuwe woonwijk op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Verder kan gedacht worden aan infrastructurele en verkeersmaatregelen aan en in het verlengde van de Churchilllaan.

Het gemis aan een meer lokale benadering is des te belangrijker, omdat een geheel nieuwe Rijnlandroute door of langs Voorschoten en Leiden Stevenshof weer nieuwe verkeer- en leefbaarheidproblemen zal oproepen, terwijl de oorspronkelijke problematiek van de Churchilllaan in feite onopgelost blijft. In eerdere reacties van het PDV en brieven van de stichting Behoud Rijnland zijn concrete, lokale maatregelen genoemd die voor een deel op zeer korte termijn en voor slechts een fractie van de geschatte kosten van deze verbinding een duidelijke verlichting van de verkeersdruk, ook bij genoemde knooppunten, kunnen opleveren. Het geeft te denken dat de gemeente Leiden zelfs geen reactie op deze voorstellen heeft gegeven.

Tenslotte: het rendement van de voorgenomen nieuwe verbinding in reistijd is verbijsterend: de Rijnlandroute zou maximaal 1 minuut tijdwinst per verplaatsing in de spits opleveren (MKBA, blz. 22) . Buiten de spitsuren zal de gemiddelde tijdwinst dus nog geringer zijn. Dit alleen al bewijst dat deze verbinding geen doelmatige oplossing kan worden.

Het PDV kan daarom uit deze studies maar één conclusie trekken: de voorgestelde varianten van de Rijnlandroute zijn ondoelmatig, terwijl mogelijke doelmatiger opties ten onrechte niet zijn onderzocht. De volledige brief is te vinden op de website van het PDV, http://www.duurzaamvoorschoten.nl