Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Samenvatting van het Raadsvoorstel voor de commissievergadering Ruimte en Bereikbaarheid op 19 februari:

"De gemeente Leiden onderschrijft de resultaten van het MKBA RijnlandRoute en de nut-en-noodzaaknotitie, ‘RijnlandRoute, een verbinding van belang’, beide van de provincie Zuid-Holland.
Overigens blijft de gemeente Leiden nog wel een aantal voorwaarden aan de RijnlandRoute verbinden:
- er moeten voldoende (twee) en adequate aansluitingen komen op het Leids wegennet,
- het woongebied Stevenshof dient gevrijwaard te blijven van overlast als gevolg van de nieuwe verbinding,
- een extra belasting van de knoop Leiden west (kruising Plesmanlaan/A44) mag niet leiden tot verdere verslechtering van de doorstroming ter plaatse.
Leiden hecht eraan dat zo snel mogelijk een goede, maar ook goed ingepaste, verbinding tussen de A4 en Katwijk wordt gerealiseerd. Dit is van belang voor Leiden zelf, immers, de leefbaarheid in een belangrijk deel van de stad staat zeer onder druk en de aanpak van de binnenstad is pas echt goed mogelijk wanneer voor het verkeer een alternatief voorhanden is. Maar ook kan de totale regio niet verder ontwikkelen (bijvoorbeeld; de woningbouw in Valkenburg, bedrijvigheid in Leeuwenhoek, Estec in Noordwijk, Flora in Rijnsburg, badplaats Katwijk) zonder adequate infrastructuur."

Commentaar:

Er wordt dus voorgesteld in te stemmen met de maatschappelijke kosten-batenanalyse en de nut-en-noodzaaknotitie. Er wordt met geen woord ingegaan op de kritiek op beide rapporten. De eigen inwoners worden in het voorstel als kinderen behandeld ("Het wegnemen van onrust bij omwonenden van het mogelijke tracé moet voorop staan"). En Leiden wil twee aansluitingen op de RijnlandRoute (bij Ter Wadding en bij Berbice?), terwijl Voorschoten - zo nodig - alleen een geboorde tunnel zónder aansluitingen acceptabel acht!