Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Persbericht

Raad Voorschoten over RijnlandRoute: Opwaardering N206, anders Korte Vliet-tracé of geboorde tunnel

 

Nut en noodzaak van een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en A44 zijn onvoldoende aangetoond. Onderzocht moet worden wat het oplossend vermogen is van een ingrijpende verbetering van het bestaande tracé, de N206. Mocht dit geen reële optie zijn en wordt een nieuwe wegverbinding nodig geacht, dan heeft het Korte Vliet-tracé de voorkeur van Voorschoten. Mocht het Korte Vliet-tracé niet haalbaar zijn, dan is voor het Voorschotense deel van de RijnlandRoute alleen een geboorde tunnel denkbaar.

Dit zegt de gemeenteraad van Voorschoten over de notities Nut en noodzaak (NEN) van de RijnlandRoute en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die zijn opgesteld door de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft Voorschoten en andere betrokken gemeenten gevraagd te reageren op de notities. De gemeente Voorschoten baseert haar mening mede op basis van de analyses van TNO en van Witteveen en Bos.

In de brief aan de provincie adviseert Voorschoten eerst de NEN en MKBA aan te vullen, te verbeteren en op een volwaardig niveau te brengen, voordat de procedure van de Milieu Effect Rapportage (MER) wordt gestart. In de MER zal naast het N11-west-tracé ook het Korte Vliet-tracé en het ingrijpend verbeteren van het bestaande tracé als varianten meegenomen moeten worden, zo vindt de gemeenteraad van Voorschoten.

Voorschoten erkent de verkeersknelpunten in de N206 en is uiteraard bereid mee te werken aan een oplossing. Wel vraagt de gemeente nadrukkelijk om behoud van de kwaliteiten van Voorschoten en omgeving. Het gaat immers om een waardevol gebied met monumenten, landgoederen en veel woningen. Voorschoten verzoekt de provincie een duidelijk en stevig bestuurlijk commitment uit te spreken: als de RijnlandRoute door Voorschoten mocht komen, zal deze geboord worden aangelegd. De gemeente voelt zich hierin gesteund door uitspraken van het algemeen bestuur van Holland Rijnland dat aangeeft dat wat betreft Voorschoten de 'mogelijkheid voor een tracé onder maaiveld in beginsel wordt voorgestaan' en door uitspraken van de stuurgroep RijnlandRoute die voorkeur uitspreekt voor een ondergrondse variant wat betreft het Voorschotense deel 'waarbij in het bijzonder de geboorde variant de stuurgroep bijzonder aanspreekt'.