Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

 

Commentaar

 Wientjes maakt een methodologische denkfout

Uitschakelen
Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW, blijft aandringen op het uitschakelen van milieudefensie bij de besluitvorming over grote infrastructurele projecten. Als het aan Wientjes ligt, verdwijnen uit Nederland natuur, open ruimte en schone lucht. En in het voetspoor daarvan alle burgers die opkomen voor het behoud van deze waarden.

Kortzichtig
Voor deze kortzichtige visie krijgt Wientjes de handen op elkaar van een belangrijk deel van het Kabinet. Balkenende en Eurlings willen af van de stroperige besluitvorming. Zij willen wegen aanleggen, projecten van de grond tillen en het Groene Hart opofferen ten behoeve van onbenutte bedrijfsterreinen en leegstaande kantoren.

Behoeften
Achter Wientjes gaat een groot intellectueel tekort schuil. Niet wordt ingezien dat via milieudefensie burgers tot uitdrukking brengen dat zij voor hun behoeftebevrediging betekenis toekennen aan schone lucht, een leefbare omgeving en flora en fauna. Deze goederen voorzien evenzeer in behoeften als boter, kaas en eieren. Dat het voorzien in deze behoeften niet loopt via de markt en dat daarom een monetaire waardering van deze goederen ontbreekt, doet niets af aan hun betekenis

Denkfout
Het niet willen luisteren naar de stemmen die via de informele democratie tot uitdrukking komen, is een methodologische denkfout. De suggestie dat deze burgers buiten de rechtsorde opereren, moet worden afgewezen, want het is niet zo.

Krampachtig
De krampachtigheid waarmee op deze maatschappelijke ontwikkeling wordt gereageerd, is onverstandig omdat de weg naar de Raad van State open blijft. Veel verstandiger is het de niet-calculeerbare onderdelen van de welvaart in de besluitvorming te betrekken door deze vanaf het begin mee de weg uit te nemen.

Gedoemd
Het optuigen van een project door uitsluitend kwantificeerbare onderdelen in termen van geld te verwoorden, is tot mislukken gedoemd, omdat zodoende essentiŽle aspecten voor de welvaart van mensen van nu en straks worden weggecijferd.

Tijdgeest
Burgers zullen vanaf de start van een project op transparante wijze betrokken moeten zijn bij het inbrengen van alles wat voor hun kwaliteit van het bestaan van belang is. Een Kabinet dat veel verwacht van een commissie die op formele en juridische gronden de besluitvorming gaat beknotten, dreigt de tijdgeest niet te verstaan. De defensie van het milieu blijft versterkt op de agenda.

Arnold Heertje