Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van  :
 

Streekplanherziening voor RijnGouwelijn-West, Rijnlandroute en Valkenburg

15-04-2008

Om de ruimtelijke ontwikkelingen voor de drie projecten RijnGouwelijn-West, de RijnlandRoute en Vliegveld Valkenburg mogelijk te maken, is het noodzakelijk het streekplan Zuid-Holland West 2003 te herzien. De ontwerp streekplanherziening As Leiden Katwijk en de bijbehorende PlanMER (Milieueffectrapportage) zijn door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

RijnGouwelijn-West
Met de streekplanherziening worden twee alternatieve tracés voor de RijnGouwelijn-West ruimtelijk mogelijk gemaakt. In aansluiting op de RijnGouwelijn-Oost, die uit de Leidse binnenstad komt, start de RijnGouwelijn-West bij het transferium ’t Schouw. Beide altenatieven lopen parallel aan de N 206, waarbij gekozen kan worden voor een kleine uitbuiging door de nieuw te ontwikkelen locatie Valkenburg. Ter hoogte van de N 441 lopen de alternatieven uiteen. Binnen de twee alternatieven zijn lokale tracévarianten binnen de gemeentelijke kernen opgenomen. Na de zomer nemen Gedeputeerde Staten een besluit over het definitieve tracé.

De herziening van het streekplan voor het gedeelte van de RijnGouwelijn-Oost door de gemeente Leiden heeft de afgelopen weken ter inzage gelegen. In deze herziening voor de As Leiden-Katwijk wordt de ruimtelijke reservering van het westelijke gedeelte geregeld. Met de vaststelling door Gedeputeerde Staten van deze herziening, benadrukken zij dat de RijnGouwelijn één openbaar vervoerverbinding is van Gouda tot aan de kust.

Locatie Valkenburg
Het voormalige vliegveld Valkenburg wordt getransformeerd in een duurzaam gebied om te wonen, werken, recreëren met ruimte voor water en natuur. Vandaag is in Katwijk door de stuurgroep Locatie Valkenburg het Integrale Structuurplan Valkenburg (ISP) gepresenteerd. In het ISP wordt voldaan aan door de provincie gestelde voorwaarden met betrekking tot woningen, bedrijventerrein en recreatie . In totaal gaat het bij het project om circa 5.000 nieuwe woningen, waarvan 500 woningen in een internationaal topmilieu, een hoogwaardig bedrijventerrein van 20 hectare aaneengesloten en een waterberging van ca. 38 hectare. Het glastuinbouwgebied Zijlhoek blijft een duurzame glaslocatie. Een belangrijke voorwaarde voor het opruimen van glas in het glastuinbouwgebied de Woerd is dat er pas mag worden gesaneerd als er elders een nieuwe locatie voor deze glastuinbouw is gevonden. In het coalitieakkoord 2007-2011 wordt ‘saldo-nul’ expliciet benoemd als ondergrens: bij substantiële daling onder het saldo moet eerst compensatieruimte worden aangewezen. De groene (rijks)bufferzone ten noorden van het stedelijk gebied van Wassenaar en de Mient Kooltuin, maken onderdeel uit van de ontwikkeling van Valkenburg. In de Mient Kooltuin wordt het accent gelegd op recreatieve mogelijkheden en in de bufferzone op de natuur en de aanleg van diverse wandel- en fietspaden. In het oostelijk deel is ruimte voor agrarische bedrijvigheid.

RijnlandRoute
De stuurgroep RijnlandRoute heeft op basis van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse acht tracés voor de weg onderzocht. De stuurgroep heeft één voorkeurstracé vastgesteld die nu ruimtelijk wordt opgenomen in de streekplanherziening. De RijnlandRoute loopt vanaf de A4 via de gemeente Voorschoten ten zuiden van de bebouwde kom van Leiden naar de A44 en sluit vervolgens aan op de N206 in Katwijk.

Verdere procedure
De streekplanherziening zal op 17 april worden behandeld in de Provincale Planologische commissie (PPC), de commissie die adviseert over ruimtelijke plannen. In de subcommissie West van Povinciale Staten van 14 mei wordt een besluit genomen over de ter inzagelegging van de herziening. Van 3 juni tot en met 15 juli ligt de voorgestelde streekplanherziening ter inzage. Naar verwachting zal de herziening op 10 december 2008 worden vastgesteld door Provinciale Staten.

Bron: afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 66 22