Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Onderwerp: Een Hollandse landschapsbaan in de Veenzijdse Polder

Geachte heer ter Keurs, beste Wim,

Naar mijn beste herinnering hebben wij samen in dezelfde tijd de lagere school in Voorburg en daarna het Aloysius-college bezocht. Ik werd hieraan onlangs herinnerd, toen ik vanuit het provinciehuis hoorde niet alleen over je boeiende Leidse carričre na de middelbare school, maar ook over je inspanningen als milieubioloog tot behoud van o.a. weideflora en weidefauna, landschap en cultuurhistorie. In dit verband vernam ik tevens, dat je je keert tegen de door ons voorgestane ontwikkeling van een deel van het gebied in de Veenzijdse Polder.

Omdat ik mij afvraag of je onze intenties kent en op de hoogte bent van de wijze waarop wij onze plannen willen uitwerken vraag ik graag je aandacht voor het volgende.

Ik zelf ben als voorzitter van de Leidschendamse Golfvereniging Leeuwenbergh doende voor onze 1200 honderd leden, waarvan 100 jeugdleden een nieuwe locatie te identificeren, die geen afbreuk doet aan de sociale cohesie van onze vereniging, die dit jaar het 4e lustrum viert. Onze huidige locatie in de Vlietzone, waar wij het liefst blijven, moet evenwel  wijken voor woningbouw, bedrijvigheid en al op korte termijn voor het nieuwe Trekvliettracé.

Waar de golfsport oorspronkelijk beschouwd werd als een speeltje voor de elite is golf na voetbal en tennis thans uitgegroeid tot de derde sportkoepel in ons land. Onze populatie , waarvan de samenstelling varieert van marktkoopman tot cardioloog, is voor 80 % afkomstig uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

Wij zijn ons er terdege van bewust, dat het vinden van een nieuwe locatie voor een golfbaan in de Haagse regio een moeilijke opgave is. De nog aanwezige ruimten zijn al voorbestemd voor andere (bouw)activiteiten of hebben een landschappelijke en/of ecologische waarde.

Het is dan ook onvermijdelijk gebleken, dat de huidige zoeklocaties geheel of gedeeltelijk in landschappelijk als waardevol aangemerkte gebieden liggen.

Van de ons aangedragen locaties gaat onze voorkeur uit naar een locatie in het uiteinde ( de “oksel”) van de Veenzijdse polder, die begrensd wordt door de gemeenten Den Haag en Wassenaar en deels ligt op grondgebied van Wassenaar en deels op grondgebied van Leidschendam-Voorburg. Staatsbosbeheer is van dit deel van het gebied de grootste eigenaar.

Wij gaan ervan uit, dat een golfvoorziening op deze locatie niet alleen landschappelijk verantwoord kan worden ingepast maar tevens kan bijdragen aan de doelstellingen van Staatsbosbeheer op het terrein van openheid,weidevogelbeheer en botanie.

De weidevogeldichtheden op de gronden van Staatsbosbeheer zijn de laatste jaren gestaag afgenomen, terwijl uit onderzoek blijkt, dat de weidevogelpopulatie op de gronden van Twickel de laatste jaren licht vooruitgaat.

De aanleg en landschappelijke inpassing van een golflocatie in dit gebied dienen alzo plaats te vinden in overleg met Staatsbosbeheer, waarmee tevens beheersafspraken gemaakt moeten worden gericht op het herstel van de weidevogelstand.

Wij hebben de ambitie om samen met alle betrokkenen in dit mooie veenweidegebied als golflocatie een Hollandse landschapsbaan te ontwikkelen met een hoog niveau van natuurontwikkeling en recreatief medegebruik voor fietsen en wandelen zoals nader omschreven in de rapportage “Een golfbaan natuurlijk” dat is uitgevoerd door enkele milieufederaties, het onderzoeksbureau Alterra en Nationaal Groenfonds .

Dit betekent derhalve ook, dat ons plan geheel en al moet passen in het koepelplan op het gebied van recreatie, cultuurhistorie, natuur en landschap, dat thans door drie grote landgoederen in de Duivenvoorde-corridor in samenwerking met Staatsbosbeheer en ondersteund door landschapsarchitecten van Vista wordt opgesteld.

Om die reden zoeken wij een gebied van ca. 100 hectaren waarvan ongeveer 45 hectaren niet als golfbaan zal worden aangelegd maar ruimte moet bieden voor natuurontwikkeling. Onze huidige golfbaan, waar veel minder ruimte is voor natuurontwikkeling heeft desondanks een verrassende variëteit aan vogels w.o. ijsvogels,scholeksters, diverse ganzensoorten, fazanten, patrijzen, spechten (groene en bonte) en vele andere. Het waterpeil, de hoeveelheid water en het door ons gevoerde milieuvriendelijke beheer van het gebied dragen daar aan bij.

Over het vorenstaande voeren we al sinds langere tijd intensief politiek, bestuurlijk en ambtelijk overleg met de provincie, het stadsgewest Haaglanden en betrokken gemeenten.

Dit overleg kenmerkt zich door een grote mate van openheid van beide kanten.

Thans gaat een gerenommeerd bureau van landschapsarchitecten in samenwerking met een ingenieursbureau in onze opdracht een ontwerp maken voor de landschappelijke inpassing van een golflocatie in het onderhavige gebied. Een voorstel voor eventueel noodzakelijke c.q. wenselijke compensatie en een beheerplan zullen onderdeel uitmaken van het geheel.

Ik zou het zeer op prijs stellen, indien je bereid bent met ons mee te denken en je expertise op dit terrein met ons te delen, opdat optimaal zowel aan de doelstellingen van de landgoederen in dit gebied in het algemeen en van Staatsbosbeheer in het bijzonder gevolg kan worden gegeven.

Uiteraard zijn we gaarne bereid het concept, dat thans wordt uitgewerkt, ook aan jou voor te leggen, voordat we een (hernieuwd) verzoek gaan indienen bij de betrokken gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.

Gelet op de open en transparante wijze, waarop wij handelen in dit project meen ik er goed aan te doen een kopie van deze brief ter informatie te doen toekomen aan belanghebbenden.

Ik zie je reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rob Hessing