Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Ha Rob!

Wat een curieus e-mailbericht (niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege de grote hoeveelheid Cc's)!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik ben op de hoogte van je intenties en ook van de wijze waarop jullie je plannen willen uitwerken. Ik weet ook van de locatie, waar jullie voorkeur naar uitgaat ("in het uiteinde (de "oksel") van de Veenzijdse polder", zoals jij dat noemt), grotendeels in eigendom van het Staatsbosbeheer. En ik ben inderdaad tegen die plannen, zoals je kennelijk al gehoord hebt, en wel om de volgende redenen:

         De Duivenvoordse-Veenzijdse polder maakt deel uit van de grootste intacte rest van het strandwallenlandschap in Nederland. De polder bestaat uit grasland, wateringen en sloten en hakhoutbossen, met een nog steeds ongeschonden eeuwenoude verkaveling, omzoomd door eeuwenoude landgoederen en buitenplaatsen. Deze waarden worden alom erkend en hebben niet lang geleden bijvoorbeeld geleid tot de aanwijzing tot het grootste "beschermd dorpsgezicht" in Nederland.

         Het grasland, de wateringen, de sloten en de hakhoutbossen in de polder en de landgoederen en buitenplaatsen daaromheen hebben ook grote - en eveneens alom erkende en met elkaar verweven - natuurwaarden; natuurwaarden, die door wet- en regelgeving en door feitelijk beheer worden beschermd. Daarom maakt de Duivenvoordse-Veenzijdse polder ook deel uit van de nationale en Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

De provincie Zuid-Holland was (en is) zich van deze waarden terdege bewust, vertrouwde zichzelf destijds het eigendom van de waardevolle gronden in de Duivenvoordse-Veenzijdse polder niet toe en heeft die gronden daarom in bescherming gegeven bij het Staatsbosbeheer.

De aanleg van een golfbaan valt niet te verenigen met de natuur- en landschapswaarden in en om de Duivenvoordse-Veenzijdse polder. Het landschap verandert daardoor ingrijpend, maar een golfbaan schaadt ook de aanwezige natuurwaarden. Een hardnekkig (en door sommigen opzettelijk in stand gehouden) misverstand houdt in, dat met een golfbaan duurzaam grote natuurwaarden kunnen worden 'geproduceerd'. Inrichting, beheer en gebruik van golfbanen bieden daar echter nauwelijks mogelijkheden toe. In een gebied met grote natuurwaarden 'profiteert' een golfbaan slechts van de al aanwezige natuurwaarden en in een gebied zonder grote natuurwaarden 'produceert' een golfbaan vooral triviale natuurwaarden.

Je opmerking, "dat een golfvoorziening op deze locatie niet alleen landschappelijk verantwoord kan worden ingepast maar tevens kan bijdragen aan de doelstellingen van Staatsbosbeheer op het terrein van openheid,weidevogelbeheer en botanie", ontbeert dan ook de nodige geloofwaardigheid. Als ik ervan uitga dat het je werkelijk zorgen baart dat "de weidevogeldichtheden op de gronden van Staatsbosbeheer (...) de laatste jaren gestaag (zijn) afgenomen" (en dat je die uitspraak niet bedoelt als argument om er dan maar een golfbaan van te maken), dan is al even ongeloofwaardig dat nu juist de aanleg van een golfbaan c.a. "in overleg met Staatsbosbeheer" zal bijdragen aan "het herstel van de weidevogelstand". Zoals je weet (maar jammer genoeg niet vermeldt), zal het Staatsbosbeheer hier dan ook niet aan meewerken.

Ik ben er een groot voorstander van, dat iedereen kan meegenieten van natuur en landschap in het strandwallenlandschap, maar dan wel op zo'n manier dat die waarden duurzaam in stand blijven en zo mogelijk zelfs versterkt worden. Een golfbaan van 55 hectare (+ 45 hectare "niet (...) golfbaan") past daar niet in. Ik zal me daar dan ook tegen blijven verzetten en ik denk dat ik niet de enige zal zijn. Ik ben uiteraard graag bereid mijn expertise met jullie te delen teneinde de natuur- en landschapswaarden in de Duivenvoordse-Veenzijdse polder te beschermen en te versterken, maar niet om daar een golfbaan te realiseren. Ik adviseer je van die plannen af te zien en wat anders te gaan doen.

Ik ga ervan uit,dat het in jullie "open en transparante wijze" van handelen past dat ik aan deze briefwisseling verdere verspreiding geef.

Met vriendelijke groet!

Wim ter Keurs