Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Van  :
 

Inspraak startnotitie RijnlandRoute gestart

Op 10 december 2008 hebben Provinciale Staten ingestemd met de startnotitie voor de m.e.r. procedure.

In het m.e.r. worden de mogelijke tracés nader onderzocht om zo te kunnen bepalen welk tracé de beste oplossing biedt voor de RijnlandRoute.

Procedure
De m.e.r. zal in een gefaseerde aanpak worden opgesteld. In de eerste fase zal nader onderzoek plaatsvinden naar de meest maatgevende en onderscheidende effecten. Deze zullen bij de start van de eerste fase worden vastgesteld. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen haalbare varianten worden bepaald voor verdere uitwerking. Afhankelijk van de uitkomsten zal het resultaat  van deze fase ter inzage worden gelegd voor inspraak en mogelijk ter advies worden voorgelegd aan de Commissie m.e.r.

In de tweede fase zullen de gekozen varianten nader worden uitgewerkt, ter inzage worden gelegd en uiteindelijk worden vastgesteld door Provinciale Staten. Ook is aan de orde het opstellen en het vaststellen van de richtlijnen  In deze richtlijnen wordt aangegeven waaraan de me.r. zal moeten worden voldoen.

Inzage
De startnotitie voor de m.e.r.-procedure ligt met ingang van 22 december 2008 tot en met 2 februari 2009 op werkdagen bij de volgende gemeente ter inzage:

Download hier de startnotitie.

Informatiemarkt
De provincie verzorgt twee informatiemarkten. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over het project, de inspraakprocedure of over de m.e.r procedure. Vooraf aanmelden is niet nodig. De informatiemarkten vinden plaats op:

Zienswijzen
Een ieder kan tot en met 2 februari 2009 schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze over de inhoud van de startnotitie naar voren brengen en daarmee over de inhoud van de nog op stellen richtlijnen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van PZH-2008-1099370. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, de heer ir. A.W.H. van der Heijden, telefoonnummer 070 441 72 17.

Inlichtingen
Voor vragen over de inhoud van het project kunt u zich wenden tot de afdeling Projecten en Programma's, de heer Drs. A.H. Groenen telefoonnummer 070 441 67 81.

Voor inlichtingen met betrekking tot de m.e.r.-procedure kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer ir. A.W.H. van der Heijden, telefoonnummer 070 441 72 17.

Auteur: Esther E. Koree
Datum bericht: 22 - 12 16:30:00