Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

7 juni 2009 - Vrienden van Vlietland

Uitspraak Witteman maakt weinig indruk

Poldervrienden blijven eigen koers varen

Tijdens de presentatie van de startnotitie Oostvlietpolder door wethouder Witteman (PvdA/economie) van donderdagavond 4 juni jl. werd bekend dat de gemeente Leiden het bestemmingsplan Oostvlietpolder wil wijzigen om gelijktijdig een uitbreiding van het recreatiegebied, een dichtere bebouwing van het industrieterrein en het verwijderen van de groenstrook tussen het industrieterrein en de rijksweg A4 mogelijk te maken. ”Daartegen kan dan weer bezwaar worden gemaakt”, zegt Witteman. ”Maar wie dan het bedrijventerrein tegenhoudt, houdt ook de terugkomst van meer groen tegen. Het is een harde koppeling”, zo meldt het Leidsch Dagblad van 6 juni.

De wethouder heeft deze avond ook herhaaldelijk belanghebbenden (waaronder de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, VVO) uitgenodigd om plaats te nemen aan de overlegtafel om de inrichtingsplannen (bebouwing) voor de polder verder vorm te geven.

De VVO zal niet op dit verzoek ingaan en wil sowieso eerst de uitspraak van de Raad van State over het herzieningsverzoek met betrekking tot het bestemmingsplan Oostvlietpolder afwachten. Elf jaar lang heeft de gemeente Leiden geen enkele belangstelling getoond om naar de VVO te luisteren. De uitnodiging om nu ‘mee te praten’ lijkt dan ook meer bedoeld om te voorkomen dat de VVO in de toekomst opnieuw bezwaren zal indienen. In dat kader past volgens ons ook de weinig indrukwekkende opmerking van de wethouder over ‘de harde koppeling’ tussen groen en bedrijventerrein.

Na de uitspraak van de Raad van State over het herzieningsverzoek zal de VVO opnieuw bezien wat haar te doen staat. Ook omdat in de startnotitie onbegrijpelijk genoeg niets over de verkeersontsluiting van het bedrijventerrein is opgenomen. Dat de gemeente Leiden hiermee wil wachten tot het bedrijventerrein een feit is, is voor de VVO onacceptabel en daarnaast in strijd met het provinciale beleid. Volgens dat beleid mag er pas gebouwd worden nadat er voor een goede verkeersontsluiting is gezorgd. De Voorschoterweg, Europaweg en het Lammenschansplein kunnen er nu al geen auto meer bij hebben. Het is in het belang van iedere bewoner en ondernemer in de Leidse regio dat de gemeente Leiden vóór de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder eerst de verkeersontsluiting regelt.

Het is de VVO duidelijk dat de gemeente Leiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 haast wil maken met het bouwrijp maken van de Oostvlietpolder om zo het volgende college voor een voldongen feit te plaatsen. De VVO laat zich daardoor niet afschrikken en zal in de komende verkiezingscampagne de kiezers oproepen op 3 maart 2010 een 'groene' stem uit te brengen en dus geen PvdA, VVD of GroenLinks te stemmen. Al was het maar om het Leidse stadsbestuur net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te laten weten dat een meerderheid van de Leidse bevolking GEEN industrie wil in de Oostvlietpolder en de laatste agrarische polder van Leiden NIET kwijt wil!


VERENIGING VRIENDEN OOSTVLIETPOLDER
Secretariaat: H. Pieters
Spieghelstraat 35, 2332 BC Leiden
telefoon: (071) 7850697
email: vereniging@vriendenoostvlietpolder.nl
internet: http://www.vriendenoostvlietpolder.nl
postbank: 9349185
kamer van koophandel Rijnland 28096450