Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

17 juni 2009 - Vrienden van Vlietland

Reactie Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op uitspraak provincie

De samenvatting van de zitting in het Leidsch Dagblad is een correcte weergave van een gedeelte van de zitting.

Maar er is meer... Omdat de VVO op 14 april 2005 aanwezig is geweest bij een informatieavond over de Rijnlandroute, waarop de provincie zou hebben meegedeeld dat de Lammebrug juist NIET geschikt was voor een vierde rijstrook, is er volgens de advocaten van provincie en gemeente geen sprake van een nieuw feit en derhalve juridisch bezien geen mogelijkheid het herzieningsverzoek toe te kennen.

Deze informatieavond vond echter plaats op een tijdstip dat er het interne memo er nog niet was en ook de Raad van State nog geen uitspraak had gedaan over het bestemmingsplan en er dus van een vierde rijstrook in relatie met het bestemmingplan Oostvlietpolder nog totaal geen sprake was. Dit is pas in beeld gekomen bij de nieuwe ontsluitingsplannen van provincie en gemeente bij het nieuwe goedkeuringsbesluit van 19 december 2006. Bovendien is deze avond niet expliciet gesproken over de constructie en had dit evengoed over de breedte van de brug kunnen gaan. De VVO heeft dit alles dus nooit betrokken bij deze zaak en zich louter en alleen gebaseerd over hetgeen door provincie en gemeente in de procedure is ingebracht namelijk dat een vierde rijstrook WEL zou kunnen.

De provincie heeft middels het (overigens te laat) indienen van de handtekeningen op de presentielijst van de avond over de Rijnlandroute geprobeerd aan de tonen dat de VVO reeds op de hoogte zou zijn en dus het herzieningsverzoek geen grond heeft. De vraag is nu hoe de Raad van State dit alles afweegt.

Hierbij wel een tip voor alle burgers in Nederland: ga niet naar informatie-bijeenkomsten van gemeenten of provincies! Of als je wel gaat, teken geen presentielijst! Dit kan later tegen je gebruikt worden.


VERENIGING VRIENDEN OOSTVLIETPOLDER
Secretariaat: H. Pieters
Spieghelstraat 35, 2332 BC Leiden
telefoon: (071) 7850697
email: vereniging@vriendenoostvlietpolder.nl
internet: http://www.vriendenoostvlietpolder.nl
postbank: 9349185
kamer van koophandel Rijnland 28096450