Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

23 juni 2009 - Gemeente Leiden

Hoofdlijnen van ruimtelijk beleid vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-structuurvisie vastgesteld. De visie is de vertaling van de ‘Toekomstvisie Leiden 2030’ en beschrijft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de gemeente Leiden. De structuurvisie vormt de basis voor belangrijke projecten zoals het programma Binnenstad, de Kadernota Bereikbaarheid en de Leidse projecten in de regionale Groenvisie, de regionale Woonvisie en de regionale visie op Bedrijventerreinen.

U kunt ook het persbericht downloaden.

Inspraak
De ontwerp Structuurvisie wordt vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van maandag 29 juni t/m maandag 31 augustus. Bij de inspraak wordt rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State over het herzieningsverzoek voor de Oostvlietpolder. Na de verwerking van de inspraakreacties zal de Structuurvisie naar verwachting in het najaar van 2009 aan de gemeenteraad van Leiden voor besluitvorming worden aangeboden.
Het ontwerp structuurvisie ligt vanaf maandag 29 juni 2009 negen weken ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en van het Stadsbouwhuis (Langegracht 72), maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur.
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen schriftelijke reacties op het ontwerp structuurvisie worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden).
Digitale bestanden
De structuurvisie is digitaal beschikbaar, u kunt de bestanden downloaden. Het is mogelijk dat het downloaden van de bestanden lang duurt. Sommige bestanden zijn groot.

Voor het boek van de Structuurvisie (7.5Mb), klik hier.
Voor de kaart van de Structuurvisie (2Mb), klik hier.
Voor de achtergronddocumenten (10Mb), klik hier.

Eerdere publicaties
Discussie avonden