Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

21 juli 2009 - Vogelbescherming Nederland

Raad van State: Compensatie van weidevogelgebied is ontoereikend

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 juni een belangrijke uitspraak gedaan voor weidevogelbescherming. De Raad oordeelde dat de gemeente Leeuwarden in de plannen voor woningbouw ten zuiden van de stad onvoldoende rekening heeft gehouden met de weidevogelbelangen. Door uitvoering van het bestemmingsplan zou zeer goed weidevogelgebied verloren gaan. Er zou onvoldoende leefgebied overblijven voor een levensvatbare populatie grutto's.

Het streekplan van de provincie Friesland vereist compensatie van weidevogelgebied dat verloren gaat door noodzakelijke ruimtelijke ingrepen. In dit geval zou ter compensatie geld in het provinciaal compensatiefonds gestort worden en zouden beheerovereenkomsten worden gesloten.

De Raad van State oordeelde dat niet inzichtelijk is gemaakt of de beoogde compensatie toereikend is. Niet duidelijk is immers of gronden met vergelijkbare natuurwaarden beschikbaar zijn en of er voldoende areaal beschikbaar is voor een levensvatbare populatie grutto's. Dit is een belangrijke uitspraak voor een betere bescherming van kerngebieden voor weidevogels

Nadere details over de uitspraak