Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Aanbieding handtekeningen aan Tweede Kamer
 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2009 Eveline van Egdom

Wim ter Keurs spreekt namens de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland op 1 december 2009 tot de Vaste Kamercommissies Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ter gelegenheid van het aanbieden van bijna 7.000 handtekeningen tegen de aanleg van de RijnlandRoute

V.l.n.r.: Emile Roemer (SP), Charlie Aptroot (VVD), Ger Koopmans (CDA), Patricia Linhard (PvdA), de leden van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en Rikus Jager (CDA), de voorzitter

"Geachte Commissieleden!

Hierbij bieden wij u bijna 7.000 handtekeningen aan van vooral inwoners van Leiden en Voorschoten, die zich grote zorgen maken over de RijnlandRoute vlak langs de Leidse woonwijk de Stevenshof, door de fraaie en weidevogelrijke polders ten zuiden van Leiden en dwars door Voorschoten. Zij hebben overwegende bezwaren tegen de aanleg van deze weg.

Het lijkt ons netjes hier de argumenten te noemen van de mensen die hun handtekening hebben gezet. Zij zijn tegen de aanleg van de RijnlandRoute,
• omdat die weg volgens recente schattingen ruim 800 miljoen zou kosten en nut en noodzaak nog steeds niet zijn aangetoond;
• omdat de weg nauwelijks betekenis voor het langeafstandsverkeer heeft en de lokale problemen nauwelijks oplost;
• omdat de weg het autoverkeer zou bevorderen ten koste van het openbaar vervoer en de fiets, nota bene in een situatie waarin voor honderden miljoenen nieuw hoogwaardig openbaar vervoer wordt aangelegd (de RijnGouweLijn-West);
• omdat de weg veel meer autoverkeer Leiden binnen zou brengen, terwijl de stad al dat verkeer niet aankan (wegen en straten die op de RijnlandRoute aansluiten, zouden zwaarder belast en onveiliger worden);
• omdat het voorkeurstracé van de provincie:
* het leefklimaat in de Stevenshof in Leiden en een aantal woonwijken in Voorschoten ernstig zou verslechteren (wat eens te erger is, omdat het leefklimaat aan de Churchilllaan niet wordt verbeterd);
* ook een ernstige aantasting zou betekenen van de Papenwegse en de Zuidwijkse polder bij de Stevenshof; polders die behoren tot de beste weidevogelgebieden in de wijde omgeving;
* en omdat het voorkeurstracé van de provincie de gemeente Voorschoten in tweeën zou delen, het prachtige landgoed Berbice zou aantasten en in Voorschoten ook de sloop van tientallen woningen en bedrijven nodig zou maken.

Zij zijn zich echter wel degelijk bewust van de (lokale) problemen die om een oplossing vragen. Daarom verzoeken zij de diverse overheden om nú al zo snel mogelijk maatregelen te nemen om het leefklimaat langs de Churchilllaan (en andere wegen die ontlast moeten worden) te verbeteren en de verkeersveiligheid daar te vergroten.

Begin september jl. hebben wij minister Eurlings verzocht:
• geen rijksbijdrage te verlenen voor de aanleg van de RijnlandRoute, maar
• te bevorderen dat er een aantal maatregelen op de bestaande route zou worden genomen en
• de effecten daarvan op leefbaarheid, veiligheid en doorstroming te laten monitoren
• alvorens eventuele verdergaande maatregelen in overweging te nemen.

Wij hebben daarvoor een reeks van effectieve en omgevingsvriendelijke maatregelen voorgesteld waar niet of nauwelijks extra geld voor nodig is en waar ook geen lange procedures voor nodig zijn.

Het eindrapport Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR) heeft het merendeel van deze maatregelen overgenomen. Dat rapport is gemaakt in opdracht van de regio, de provincie, VenW en VROM. U heeft het ook ontvangen. Volgens dit rapport hebben deze maatregelen “een groot probleemoplossend vermogen” en kan met deze maatregelen ook “een start worden gemaakt met de realisatie van de belangrijkste ruimtelijke en economische opgaven, inclusief een (gedeeltelijke) ontwikkeling van locatie Valkenburg”.

Toch heeft het kabinet onlangs 422 miljoen euro toegezegd voor de aanleg van de RijnlandRoute. Daarmee komt de provincie echter nog steeds 250 à 300 miljoen tekort. Daarom hebben minister Eurlings en provinciebestuurders afgesproken eerst de Tjalmaweg tussen Katwijk en Leiden te verdubbelen en de aansluiting van de Tjalmaweg en de Plesmanlaan op de A44 te verbeteren (de Knoop Leiden West) en daarna de Churchilllaan over of onder Vliet door te trekken en te verbinden met de Europaweg (de zgn. "bypass Oostvlietpolder"). Later kan dan de RijnlandRoute worden aangelegd, als daar op dat moment voldoende geld voor is.

Het is goed, dat er nu eindelijk eerst maatregelen op de bestaande route moeten worden genomen, zoals wij al tijden hebben voorgesteld, maar het is (ook in verband daarmee) rijkelijk voorbarig om nu dan ook al zoveel geld voor een bepaalde variant van de RijnlandRoute ter beschikking te stellen. Gezien het tekort van honderden miljoenen kan de weg voorlopig toch nog niet worden aangelegd.

Bovendien loopt de mer-procedure nog en daarin heeft de provincie zich verplicht nut en noodzaak van de weg en de omgevingseffecten daarvan behoorlijk te onderzoeken. Een voorkeur voor een bepaalde variant van de RijnlandRoute en een rijksbijdrage voor de aanleg daarvan zou echter een zware hypotheek leggen op de milieueffectrapportage die nu wordt uitgevoerd.

Wij vinden, dat de provincie:
1. nu eindelijk eens die maatregelen op de bestaande route moet nemen en vervolgens
2. systematisch moet nagaan of die maatregelen de beoogde effecten hebben en op basis daarvan
3. moet beoordelen òf verdergaande maatregelen wel nodig zijn.

Op grond van dit alles vragen wij uw commissies de provincie vooralsnog geen rijksbijdrage te verlenen voor de aanleg van de RijnlandRoute. Voor de maatregelen op de bestaande route is die bijdrage namelijk helemaal niet nodig.

Wij vertrouwen erop, dat u ons verzoek zult inwilligen.

Dank voor uw aandacht!"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2009 Evert Meelis

Overhandiging van de handtekeningenlijst aan voorzitter Rikus Jager

 


©2009 Eveline van Egdom

Een informeel onderonsje tussen Wim ter Keurs, Erik Maassen (SP-Statenlid), Emile Roemer en Evert Meelis. Op de achtergrond Rob van Iterson