Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

PZHGefaseerde aanleg RijnlandRoute

 

Financiering RijnGouwelijn bijna rond
Provincie Zuid-Holland

Als PDF beschikbaar - PZH site

16 juni 2010

Op dit moment is de financiële ruimte voor de RijnlandRoute maximaal E 567 miljoen (inclusief BTW). Dat is de uitkomst van het bestuurlijk overleg op 19 mei tussen Rijk en regio, waarin zij de haalbaarheid van de plannen voor de nieuwe weg hebben besproken. Voor dit bedrag lijkt het mogelijk een eerste fase van de RijnlandRoute te realiseren, die voorziet in: het aanpassen van de aansluitingen met de A44 en de A4, het aanleggen van het nieuwe tracé ten zuiden van Stevenshof op maaiveld, het verdiept aanleggen van de weg door Voorschoten, het ontsluiten van Leiden centrum door de bypass Oostvlietpolder en het ontsluiten van de woningbouwlocatie Valkenburg. Voorlopig krijgt de RijnlandRoute één rijstrook per richting, met uitzondering van de Tjalmaweg, waar twee rijstroken per richting voorzien zijn.

Het Rijk heeft de bereidheid uitgesproken E 357 miljoen voor de realisatie van de RijnlandRoute voor zijn rekening te nemen. De regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland dragen samen E 210 miljoen bij. Het Rijk en de regio spraken af de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de hierboven beschreven eerste fase vast te stellen en in het najaar de balans op te maken. Ten behoeve daarvan zullen experts, onder wie oud-minister Ruding, advies uitbrengen over de winst die te behalen valt door het ontwerp en de realisatie op innoverende wijze aan te besteden.

De uitkomst van het overleg betekent voor de provincie dat geen van de varianten die nu in de milieueffectrapportage worden onderzocht, op dit moment in volle omvang gerealiseerd kan worden. Dit zou minimaal E 844 miljoen (inclusief BTW) kosten. Het is de bedoeling om de met het Rijk besproken eerste fase tot een RijnlandRoute in volle omvang uit te bouwen zodra er meer financiële ruimte ontstaat.

Volksvertegenwoordigers aan zet
Provinciale Staten hebben in februari besloten om de maaiveldvarianten niet verder op milieueffecten te onderzoeken. Dat besluit staat nu op losse schroeven. Gedeputeerde Asje van Dijk: "De minister en ik hebben tijdens ons overleg geconstateerd dat de nu beschikbare middelen te krap zijn om de RijnlandRoute in volle omvang te realiseren. Daarom kijken we nu of een gefaseerde aanleg mogelijk is. Als we namelijk niets doen, loopt het verkeer in de regio verder vast. De RijnlandRoute is nodig voor de economische ontwikkeling en de geplande woningbouw in de regio Holland Rijnland. Het is nu aan de volksvertegenwoordigers om zich uit te spreken over de realisatie van deze eerste fase."

RijnGouwelijn
Minister Eurlings heeft vandaag een brief over de gemaakte afspraken naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn ook afspraken over de RijnGouwelijn opgenomen. In oktober 2009 kende het Rijk E 45 miljoen toe aan RijnGouwelijn-West. Daarna vroeg de Tweede Kamer de regering om een extra bijdrage uit de opbrengsten van de grondexploitatie van Valkenburg om het tekort van ongeveer E 54,5 miljoen evenredig tussen Rijk en provincie te verdelen. Uit de grondexploitatie van de woningbouwlocatie Valkenburg gaat E 10 miljoen naar de RijnGouwelijn-West. Het Rijk heeft aangegeven dat er geen extra geld voor de RijnGouwelijn-West komt. De provincie heeft inmiddels ruim E 27,25 miljoen gereserveerd. Er is nu nog een tekort van E 17,25 miljoen.


Noot voor redacties

Contactinformatie:
Peter Ruijtenbeek, telefoon 441 7035 of
de afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 7240. Het persbericht heeft als kenmerk 210158.