Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Toespraak van Wim ter Keurs, de voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, tijdens de manifestatie tegen de RijnlandRoute op zondag 7 november 2010

 

Beste mensen!

Tijdens onze wandeling langs het tracé van de RijnlandRoute hebben we kunnen zien wat een schade die weg allemaal zou doen, aan onze woonomgeving en aan natuur en landschap.

Toch verwijten de voorstanders van de weg de bewoners langs het tracé NIMBY-gedrag. Die bewoners proberen een hoogst noodzakelijke weg tegen te houden uit puur eigen belang. Ze willen die weg alleen maar niet in hun achtertuin (“Not In My Back Yard”).

Laten we dat verwijt eens serieus nemen en eens kijken wat ervan deugt.

Allereerst willen de bewoners langs de N11W die weg natuurlijk niet in hun achtertuin. Dat zou stank en herrie geven, hun uitzicht verzieken en - wat Voorschoten betreft - hun dorp doormidden splijten. Het is dan ook hun volste recht daartegen te protesteren.

Is dat daarom NIMBY-gedrag?

Die term “NIMBY-gedrag” wordt vooral gebruikt als mensen zich uit puur eigen belang verzetten tegen overduidelijk algemeen belang. Maar dan is de vraag natuurlijk welk algemeen belang zou worden gediend met de aanleg van de RijnlandRoute. Een belang dat vaak genoemd wordt is de ontlasting van de Churchilllaan door de RijnlandRoute.

En dan stuiten we op iets merkwaardigs: uit onderzoek van de provincie blijkt, dat er na aanleg van de RijnlandRoute nauwelijks minder verkeer over de Churchilllaan rijdt dan tegenwoordig. En reistijdwinst wordt er ook al nauwelijks geboekt. Per saldo worden de bewoners van de Stevenshof- en Noord-Hofland met veel meer verkeer opgescheept en de bewoners van de Lelylaan en de Churchilllaan nauwelijks van verkeer verlost.

En uit onderzoek van rijk, provincie en regio blijkt, dat de RijnlandRoute voorlopig in ieder geval helemaal niet nodig is. Om te beginnen zou namelijk heel goed volstaan kunnen worden met het wegnemen van de knelpunten op de bestaande route, aan de westkant van Leiden (de Tjalmaweg en de Knoop Leiden West) en aan de oostkant van Leiden (het Lammenschansplein, de Lammebrug en de Europaweg).

De provincie weigert echter die maatregelen te nemen, hoewel gedeputeerde Van Dijk met minister Eurlings heeft afgesproken die maatregelen wèl te nemen. Er is nota bene ook geld voor die maatregelen en aan de andere kant juist géén geld voor de aanleg van de RijnlandRoute. Er is zelfs geen geld voor de “uitgeklede” variant van de RijnlandRoute, met één rijstrook in de ene richting en één rijstrook in de andere richting; een variant die helemaal niets oplost!

Begin volgende maand komen gedeputeerde Van Dijk en de nieuwe minister Schultz van infrastructuur en milieu bij elkaar. Dan wil de minister van de gedeputeerde weten of er wel voldoende draagvlak is voor de aanleg van de RijnlandRoute en of hij de financiële tekorten voor de aanleg van de weg heeft weggewerkt. Zo niet, dan trekt de minister de rijksbijdrage voor de weg in. Dat is althans wat minister Eurlings de gedeputeerde eerder heeft laten weten.

Ik denk, dat de duizenden handtekeningen tegen de aanleg van deze weg op onze website en op die van de gemeente Voorschoten en vooral ook onze aanwezigheid hier voldoende duidelijk maken dat er helemaal geen breed draagvlak is voor de aanleg van de RijnlandRoute.

Wij dringen er bij de minister Schultz en bij de provincie dan ook op aan de onzalige plannen voor de RijnlandRoute te laten varen en op de bestaande route snel de nodige maatregelen te nemen voor een betere doorstroming op de Churchilllaan en voor een grotere veiligheid en een betere leefbaarheid daar. Daarmee kan minister Schultz ook waar maken, dat ze niet alleen minister is van infrastructuur, maar ook van milieu!