(Pers)Bericht

 

Gemeente LeidenGemeente Leiden site - 24 november 2010

Extra geld voor Rijnlandroute

Een meerderheid van de raad heeft gisteravond ermee ingestemd om 20 miljoen euro extra bij te dragen voor de aanleg van de Rijnlandroute. Voorwaarde daarbij is dat deze extra bijdrage alleen wordt ingezet voor de Churchill Avenue of variant F.

Voor de Rijnlandroute - de verbindingsweg tussen de A4 en A44 - zijn er nog drie varianten in beeld: variant A, variant F en Churchill Avenue. Variant A is door Holland Rijnland afgeraden aangezien deze variant de verkeersproblematiek onvoldoende oplost.

De raad heeft met de volgende stemverdeling ingestemd met het voorstel om extrageld beschikbaar te stellen: Voor: D66, PvdA, VVD, CDA, SP, Stadspartij Leiden Ontzet en Leefbaar Leiden Tegen: GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren

Verschillende voorkeuren De meningen lopen uiteen waar het gaat om de keuze voor een variant. GroenLinks wil alleen het geld beschikbaar stellen voor de Churchill Avenue of eventueel een ander alternatief. Daarin werd de fractie bijgevallen door ChristenUnie, Leefbaar Leiden, Partij voor de Dieren en Stadspartij Leiden Ontzet. Het amendement die hierover is ingediend vond onvoldoende steun in de raad en is verworpen.

Onderzoek afwachten De VVD is geen voorstander van de Churchill Avenue. De overige partijen willen, evenals wethouder Strijk, eerst de Milieu Effect Rapportage (MER) van de provincie afwachten, voordat een keuze wordt gemaakt. Met dit onderzoek worden de milieueffecten van de varianten onderzocht

 

http://gemeenteraad.leiden.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/artikel/extra-geld-voor-rijnlandroute/4360/