(Pers)Bericht

 

Buurtschap Zuidwijkse Polder, Wassenaar - 16 april 2011

Open Brief aan de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie

Aan: VVD-CDA-D66-SP van Zuid Holland

Geachte Fractievoorzitters van de beoogde coalitie in Provinciaal Bestuur, Zuid Holland.

Afgelopen week hebben wij, als Buurtschap Zuidwijkse Polder, een verzameling van bewoners langs de Rijksstraatweg(A44) tussen Den Deyl en de Stevenshof, het nodige nieuws over de door de Provincie gewenste RijnlandRoute tot ons mogen nemen. Wij stellen het op prijs om onze observaties dien aangaande met u te delen, in de verwachting, dat u deze mee wilt nemen in uw vorming van een college.

Zoals reeds diverse malen bij de Provincie kenbaar gemaakt is ons Buurtschap Zuidwijkse Polder nog steeds niet overtuigd van nut en noodzaak van de RijnlandRoute en prefereert in deze tijden van budgettaire krapte een snelle aanpak van de huidige knelpunten. Voor dit moment laten wij dit verder terzijde.

Op maandag heeft de minister van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt, dat het bedrag dat zij beschikbaar stelt, met 97 miljoen verhoogd zal worden. In deze tijd van zeer strakke bezuinigingen mag dat als zeer bijzonder aangemerkt worden.  Het tweede opmerkelijke, dat zij naar buiten heeft gebracht, is de vrijheid van de Provincie om het door haar beschikbaar gestelde geld naar eigen inzicht tussen RijnlandRoute en RijnGouweLijn te mogen verdelen.

Het bovenstaande lijkt dan ook een  fantastische uitnodiging aan de Provincie om met dit geld en het door de Regio beschikbaar gestelde geld tot de meest optimale verdeling te komen ten aanzien van alle aspecten, welke in de MER-fase2 aan de orde komen. Hierbij kunt u denken aan milieu, natuur, oplossend vermogen, etc.  Tot ons grote genoegen hebben wij geconstateerd, dat in de MER de variant Churchill Avenue milieutechnisch gezien het beste scoorde. Terwijl de variant zoeken naar Balans op dit punt beduidend minder scoorde.

Het geeft tevens de mogelijkheid om de voorkeur van alle “stakeholders” in deze regio tot hun recht te laten komen. Inmiddels is overduidelijk, dat de Regiogemeenten, inclusief de aangrenzende gemeenten, zoals Wassenaar en Voorburg-Leidschendam, de Churchill Avenue prefereren. Ook de regio Holland-Rijnland heeft, weliswaar conditioneel, hetzelfde kenbaar gemaakt. En ook de gemeente Leiden zal opgelucht ademhalen, wanneer het plan van de tram dwars door de stad ingeruild wordt voor een milieutechnisch verantwoorde Oost-West verbinding.

Tot onze grote verbazing  grijpt de Gedeputeerde Asje van Dijk deze geboden mogelijkheid totaal niet aan, maar geeft op dinsdag bij het publiceren van de MER-fase2, als “oordeel”, dat de enige  toepasbare variant F is. Hierbij vermeldt hij tevens, dat dat de mening is van de Regiogemeenten en GS.  Zeker gezien de duidelijke mening van Voorschoten wagen wij deze stelling van hem te betwijfelen. Hier wordt om louter korte termijn financiële motieven de meest milieu belastende variant, de F variant van zoeken naar balans naar voren geschoven.

Mogen wij u nogmaals een aantal overwegingen meegeven,  waarom ons inziens de variant F zeker niet gekozen moet worden en waarom de Churchill Avenue het betere alternatief is.

A. De F variant, zoals in de MER beschreven maakt een einde aan de laatste ecologische verbindingszone(slechts 500m breed!) tussen de duinen en het Groene Hart. Tegelijk wordt hierdoor de kwaliteit van de groene buffer tussen de stedelijke gebieden van de as Leiden Katwijk en de Haagse agglomeratie ernstig aangetast. Het gaat daarbij om een weide vogel gebied met unieke kwaliteiten.

B. De geprojecteerde kruising tussen de A44 en de RijnlandRoute betekent de a-movatie van zeker 10 huizen langs ons gedeelte van de Rijksstraatweg, welke al ruim 70 jaar een beeldbepalende rol vervullen.  U dient zich hierbij ook te realiseren, dat er minimaal één Rijksmonument uit 1661 afgebroken moet worden en een negatieve uitstraling heeft op andere Rijksmonumenten, waaronder het landgoed Zuidwijk.

C. De kosten horende bij punt B hebben wij niet in de MER terug kunnen vinden en ook in de aanloop naar de MER nooit mogen vernemen van de projectleiding.  Afgezien van het verlies aan woongenot van de bewoners betekent dit ook nog eens een extra kostenpost voor het project(onteigenings en sloopkosten), die zeker ver boven de 10 miljoen uit zullen komen.

De economische schade aan bedrijven in dit stukje Wassenaar vinden wij ook nergens terug, denkt u hierbij aan bedrijven zoals Voorham Bronbemaling en Tuincentrum de Bosrand.

Voor Wassenaar betekent dit ook het einde van één van haar meest bekende pleisterplaatsen, nl Café Maaldrift. Al meer dan 100 jaar wordt dit café door dezelfde familie gerund. Zeer gewaardeerd zijn nog altijd de jazzavonden, waar vele coryfeeën hebben opgetreden(zoals Hans Dijkstal) en nog steeds optreden.

D. Hoewel de MER-fase2 pas afgelopen dinsdag bekend is gemaakt, blijkt nu reeds, dat er fouten inzitten, welke nadelig zijn voor de Churchill Avenue. In een proces als dit kunnen wij slechts voor de grootst mogelijke zorgvuldigheid pleiten.

E. De F variant scoort qua doorstroming slecht en verschaft de verkeersafwikkeling vanuit Leiden geen soulaas, dit in tegen stelling tot de Churchill Avenue.

F. Bij de keuze voor de Churchill Avenue kunnen korte termijn “no regret” maatregelen, zoals verdubbeling van de verbinding Katwijk knooppunt West, verbetering van knooppunt West,verbetering van het Lammeschansplein en de Lammebrug veel beter in een totaal lange termijn oplossing worden ingepast.

G. In deze tijd, waarin wij moeten pogen tegengestelde belangen van mobiliteit, wonen, werken, recreëren en natuur&milieu beheer te verzoenen, past een innovatief project als de Churchill Avenue veel beter dan een traditionele asfaltstrook door(steeds schaarser) open gebied. Het geeft tevens onze Nederlandse bouw industrie de kans om te laten zien, waar zij toe instaat is!

Gezien al het bovenstaande wijzen wij de zg. F variant vierkant af en verwachten, dat u indachtig de publieke standpunten van uw partijen voor de verkiezingen, met het enige breed gedragen initiatief in uw ophanden zijnde akkoord zult komen, te weten een directe aanpak van de knelpunten en/of de Churchill Avenue.

Namens het Buurtschap Zuidwijkse Polder, Wassenaar.

Hoogachtend,

Fred Holvast

Rijksstraatweg 165

2245 AA, Wassenaar

 

cc.
Minister van Infrastructuur en Milieu
Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid Holland
Dagelijks en Algemeen Bestuur Holland Rijnland
College en Raad gemeente Wassenaar
College en Raad gemeente Leiden
College en Raad gemeente Voorschoten
Zuid Hollandse Milieu Federatie
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Behoud Rijnland
Stichting Twikkel
Stichting Horst en Voorde
Natuurvereniging Santvoorde
En anderen