(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 25 mei 2011

PAL: Meer aandacht nodig voor natuur en landschap

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) heeft advies uitgebracht over het provinciale Hoofdlijnenakkoord 2011-2015. De PAL is positief over de heldere keuzes en de aandacht en middelen voor recreatie, maar vraagt meer aandacht voor behoud en versterking van natuur en landschap.

Voor de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord doet de PAL de volgende aanbevelingen.

Verbind welvaart en welzijn
De PAL ziet in het akkoord spanningen tussen de invalshoeken welvaart en welzijn. In combinatie met het streven naar een doelmatiger inzet van schaarsere publieke middelen vraagt dit om innovatief beleid waarin welvaart en welzijn beter met elkaar verbonden worden.

Verbind stad en land
De PAL pleit voor een betere ruimtelijke, functionele, economische en ecologische verbinding van provinciaal beleid voor stad en land. Hieraan kan onder andere invulling gegeven worden via de ontwikkeling van aantrekkelijke stads- en dorpsranden.

Verbind ruimte met mobiliteit
Innovatief beleid voor het verbinden van ruimte en mobiliteit is noodzakelijk om de bereikbaarheid te verbeteren en het ruimte- en energiebeslag te beperken.

Verbind modaliteiten
Een duurzaam bereikbare Leidse regio vraagt naast een goede autobereikbaarheid om een robuust OV, een hoogwaardige fietsinfrastructuur en een goede overstap tussen deze modaliteiten.

Dit geldt met name voor de ontsluiting van het Leidse stadscentrum en de kust. De PAL adviseert deze modaliteiten en de overstap daartussen in samenhang te ontwikkelen en nog eens goed te kijken naar de Churchill Avenue als duurzaam alternatief voor een landschappelijk beter ingepaste RijnlandRoute door Voorschoten.

Link naar advies

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=79704