(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 07 juni 2011

Nieuwsbrief RijnlandRoute dinsdag 7 juni

Kom morgen naar de Statencommissie

Woensdag 8 juni vergadert om 14.00 uur de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Op de agenda staat de RijnlandRoute. Gesproken wordt onder andere over het ' Procesvoorstel van het college van GS' , het ' Hoofdrapport tweede fase milieueffectrapportage (MER)' en 'Beoordeling voorkeursalternatief RijnlandRoute vorig college van GS' . Herman Scholten, fractievoorzitter CDA, spreekt in namens het college van B&W en de gemeenteraad van Voorschoten. We roepen iedereen op om hierbij als publiek aanwezig te zijn. De Statencommissie vergadert in het provinciehuis (Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag).

Demonstratie bij Tweede Kamer

Woensdagochtend 8 juni 2011 om 10.15 uur vergadert de commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer over de RijnlandRoute.

Bewonersorganisaties uit Wassenaar demonstreren bij de ingang van de Tweede Kamer voor behoud van het groen en tegen aantasting van de polders, dus tegen realisering van de snelweg via de F-variant. Demonstranten vanuit het Buurtschap Zuidwijck, liggend in de Zuidwijckse polder in Wassenaar, waar de F-variant doorheen zou moeten lopen, en van actiegroep SnelwegofGroenweg zijn aanwezig.

’s Middags spreekt Antoon Claassen, fractievoorzitter GroenLinks, namens de gemeenteraad van Wassenaar in bij de Statencommissie Verkeer en Milieu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antoon Claassen (antoonclaassen@yahoo.co.uk)

Informatiebijeenkomsten Provincie

Voor de RijnlandRoute nadert de besluitvorming over het traject. De provincie organiseert daarom twee informatieavonden, op 14 en 15 juni in Leiden en Voorschoten. Onderwerpen zijn de stand van zaken, de planning van het project, de resultaten van de recente milieu-effectrapportage (het MER) en het besluitvormingstraject.

Op dinsdag 14 juni 2011 vindt de bijeenkomst plaats in het Holiday Inn Leiden, Haagse Schouweg 10 in Leiden.

Op woensdag 15 juni 2011 vindt de bijeenkomst plaats in het Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180 in Voorschoten.

Inloop voor beide avonden om 19.30 uur, start 20.00 uur. Einde rond 22.00 uur.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan rijnlandroute@pzh.nl. In deze e-mail vermeld u uw naam, adres, of u op dinsdag 14 of woensdag 15 juni aanwezig bent en met hoeveel personen u komt.

Vier gemeenten: keuze Rijnlandroute moet zorgvuldiger

De colleges van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude verzoeken in een brief die op 1 juni 2011 is verstuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, om tijdens hun vergadering op 7 juni de Nota Voorkeursalternatief nog niet definitief vast te stellen. In de Nota Voorkeursalternatief staan volgens de vier gemeenten nog te veel onduidelijkheden waardoor het maken van een zorgvuldig overwogen keuze nu nog niet mogelijk is. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat:

  1. de vergelijkbaarheid van de verschillende alternatieven niet voldoende is;
  2. er veel discussie en onduidelijkheid is over de kostenramingen van de verschillende alternatieven;
  3. niet duidelijk is of en wanneer het eindbeeld kan worden gerealiseerd (fasering).

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer dringen er bij het college van GS op aan om op 7 juni kennis te nemen van de Nota Voorkeursalternatief en de zomerperiode te benutten om samen met de regio een zorgvuldige keuze voor te bereiden.

Persverklaring gemeenteraden Voorschoten en Wassenaar

Ook de gemeenteraden van Wassenaar en Voorschoten kwamen 6 juni bijeen in Raadhuis De Paauw voor een persverklaring over de RijnlandRoute. Over het voornemen van Gedeputeerde Staten om al op 7 juni 2011 een keuze te maken uit de alternatieven voor het voorkeurstracé van de RijnlandRoute verklaren zij dat:

- zij een keuze voor een variant op 7 juni als prematuur beschouwen;

- het goed zou zijn om als GS een in de regio zo breed mogelijk gedragen besluit te nemen;

- de twee belangrijkste varianten zorgvuldig en evenwichtig moeten worden afgewogen;

- de MER procedure gerespecteerd moet worden;

- de raden zich uitspreken voor de Churchill Avenue gezien de betere score in de MER-studie op punten als leefomgeving, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, kansen voor recreatie en behoud van natuur- en cultuurhistorische waarden;

- van GS en PS verwacht mag worden dat zij een besluit nemen met voldoende inzicht in de werkelijke kosten en wijze van aanleg van de Churchill Avenue.

Beide gemeenteraden roepen Gedeputeerde Staten op eerst een zorgvuldige afweging te maken van alle belangen, consequenties en de reële kosten van de diverse varianten en daarna pas een keuze te maken voor het tracé van de RijnlandRoute.

Samenwerking belangenorganisaties

Een groot aantal belangenorganisaties en bewonersorganisaties hebben besloten de krachten te bundelen voor een zorgvuldige besluitvormingsprocedure en het voorkomen van een keuze voor een alternatief dat grote schade toebrengt aan leefomgeving , natuur en landschap. Inmiddels hebben de gezamenlijke organisaties al een brief gezonden naar de provincie met het verzoek om nog eens goed alle zaken op en rij te zetten, voordat een keuze wordt gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim ter Keurs van Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland (voorzitter@behoudrijnland.nl)

Belangrijke data op een rij

7 juni 2011

Behandeling 2e fase MER, Nota voorkeursalternatief en Startnotitie Inpassingsplan in

Gedeputeerde Staten

8 juni 2011 (10.15)

Presentatie aan de commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer over de

RijnlandRoute door provincie en team Churchill Avenue

 

8 juni (14.00 uur)

Statencommissie Infrastructuur en Milieu over RijnlandRoute

14 en 15 juni

Inloopavonden voor bewoners in Leiden en Voorschoten

29 juni 2011

Bespreking MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) in Tweede Kamer

24 augustus 2011

Voorstel: Behandeling 2e fase MER, nota Voorkeursalternatief en Startnotitie Inpassingsplan door de commissie Verkeer & Milieu van Provinciale Staten

 

September 2011

Voorstel: Behandeling 2e fase MER, Nota voorkeursalternatief en Startnotitie Inpassingsplan in Provinciale Staten