(Pers)Bericht

 

Gemeente WassenaarGemeente Wassenaar - 08 juni 2011

Inspraakreactie gemeenteraad Rijnlandroute

Inspraakreactie namens de gemeenteraad Wassenaar bij Provinciale Staten Zuid-Holland over de RijnlandRoute

Geachte voorzitter, Statenleden, Gedeputeerde mevrouw De Bondt,

Dank voor de gelegenheid die u mij biedt om in te spreken - ik spreek namens de voltallige gemeenteraad van Wassenaar, die afgelopen maandag reeds - tezamen met de gemeenteraad van Voorschoten - in een verklaring bij uw College heeft aangedrongen om geen overhaast besluit te nemen over het tracéé omdat een in de regio breed gedragen besluit nodig is - dat ontbreekt nu - en ook om een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de varianten te kunnen maken, in het bijzonder de F-variant en Churchill Avenue. We zijn er bijzonder blij mee dat we gehoord zijn en uw College het besluit heeft uitgesteld. Zo kan ook de MER-procedure zorgvuldig doorlopen worden.

Het zal u niet verbazen dat wij een sterke voorkeur hebben voor de Churchill Avenue en uit reacties weten wij dat dit ook voor vele Wassenaarse burgers geldt. We beseffen dat de aanleg ervan relatief kostbaar is maar we krijgen er ook veel voor terug.

Naast het gegeven dat de Churchill Avenue belangrijk bijdraagt aan het oplossen van verkeersknelpunten in de stad Leiden, komt zij veruit als beste uit de bus op het gebied van leefomgeving, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, kansen voor economie en recreatie en behoud van natuur- en cultuurhistorische waarden. Zij spaart de groene polders aan de noord- en oostzijde van ons dorp, een groot goed voor nu en in de toekomst, en laat bovendien een effectieve ecologische verbinding tussen duinen en Groene Hart toe, noodzakelijk om een voldoende biodiversiteit te kunnen waarborgen.

Samengevat pleiten we voor een zorgvuldige afweging en besluitvorming op basis van een breed draagvlak in de regio en met aandacht voor een kwalitatief sterk leefklimaat, behoud van het groen en cultuurhistorische waarden. Van alle varianten voldoet alleen de Churchill Avenue daaraan.

Hartelijk dank.

Namens de Raad van de Gemeente Wassenaar,

Antoon Claassen