(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 21 juli 2011

Waarom blijft de provincie de Lammebrug opendoen in de spits? - deel 2

Emailwisseling met PZH naar aanleiding van Artikel in Leidsch Dagblad

Op 7 juli jl. berichtten wij op onze website www.behoudrijnland.nl over de merkwaardige reactie van de provincie op ons verzoek ons het verslag toe te sturen van het onderzoek, waaruit zou blijken dat het dichtlaten van de Lammebrug in de spits geen oplossing is voor de files op de toeleidende wegen. Dat had namelijk in het Leidsch Dagblad van 22 juni jl. gestaan.

De provincie kon ons – vreemd genoeg - maar twee pagina’s van dat rapport toesturen. Maar daaruit bleek al, dat het ging om een rapport

a. uit 2005,
b. over een heel andere brug (de Hoornbrug),
c. waar waarschijnlijk ook heel andere verkeersintensiteiten op de weg en over het water golden en
d. dat kennelijk ging over de tijd die het autoverkeer nodig heeft om te herstellen van een brugopening buiten de spits, terwijl het artikel in het Leidsch Dagblad ging over brugopening in de spits.

Vervolgens vroegen we de provincie of zich óók bij de Lammebrug tijdens de spitssluiting zoveel schepen zouden verzamelen, dat het wegverkeer daarvan bij de opening van de brug na de spits "ernstige hinder" zou ondervinden.

In haar antwoord ging de provincie helaas niet in op die vraag, maar liet weten dat het betreffende onderzoek niet de enige reden vormde om de Lammebrug in de spits open te blijven doen. Daarbij verwees de provincie naar de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006 en naar het “maatwerk” dat de provincie voor specifieke bruggen hanteert. Tenslotte liet de provincie weten, dat ze geen aanleiding ziet om bij de Lammebrug af te wijken van het vastgestelde beleid. “mede gezien de infrastructurele verbeteringen ter hoogte van de A4 en de aanpassingen aan het Lammenschansplein dit najaar”.

De verwijzing naar de Beleidsnota Vaarwegen en Scheepvaart is merkwaardig. In die nota staat namelijk, dat een flink aantal provinciale bruggen over provinciale vaarwegen in het westen van Zuid-Holland in de spits dichtblijft, deels voor de beroepsvaart, maar vooral voor de recreatievaart. In de nota staat weliswaar ook, dat de provincie dit regime van spitssluitingen wil vervangen door een regime van “korte openingen” (waar het wegverkeer minder last van zou hebben), maar dat de provincie voor een flink aantal bruggen toch een spitsluiting voor de recreatievaart wil instellen of handhaven en dat ze voor een enkele brug ook een spitssluiting voor de beroepsvaart wil handhaven.

Kortom: het dichtlaten van de Lammebrug tijdens de spits zou dus heel goed in het provinciale beleid kunnen passen.

Zo langzamerhand komt echter het beeld naar voren, dat de provincie de Lammebrug hoe dan ook open zal blijven doen in de spits en daar eigenlijk ook geen argumenten voor nodig heeft. Dat lijkt ons echter in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.


e-mailbericht aan de provincie d.d. 21 juli 2011:

Aan de Directiesecretaris DBI van de Provincie Zuid-Holland

Dank voor je mailtje.

Je schrijft, dat "het artikel in het LD van 22 juni suggereert dat het betreffende onderzoek de enige reden zou zijn, om geen complete spitsuursluiting in te stellen van de Lammebrug". Er wordt in het Leidsch Dagblad echter niet gesuggereerd, dat het betreffende onderzoek de enige reden is om de Lammebrug ook in de spits open te blijven doen; het is de enige reden die in het LD wordt genoemd. "Onderzoek" zou immers hebben aangetoond, "dat een complete spitsuursluiting geen oplossing is voor de files op de weg". Zoals ik eerder schreef, ging dat onderzoek echter helemaal niet over de Lammebrug.

Je verwijst in je nieuwe mailtje nu ineens naar de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006 (en naar "maatwerk voor specifieke bruggen/locaties"). Dat is nogal merkwaardig, omdat ook in die beleidsnota staat,

In de beleidsnota staat trouwens ook, dat voor de Lammebrug "een spitssluiting (geldt) voor de recreatievaart" en dat GS "voornemens (zijn) deze spitssluiting voorlopig te handhaven". Geldt dit nog steeds? Wij zien de Lammebrug in de spits namelijk regelmatig opengaan voor de recreatievaart.

Voor zover het om "maatwerk voor specifieke bruggen/lokaties" gaat, is ons voor de Lammebrug geen enkel onderzoek bekend dat "maatwerk" voor deze brug mogelijk maakt, door aan te geven:

Als zulk onderzoek wel bestaat, willen wij het verslag daarvan graag ontvangen. Ook zouden wij graag het verslag ontvangen van de proef bij de Lammebrug die destijds werd uitgevoerd om te onderzoeken "of (...) een betere onderlinge afstemming van scheepvaart en wegverkeer mogelijk is".

Kun je tenslotte aangeven waarom er voor Gedeputeerde Staten "mede gezien de infrastructurele verbeteringen ter hoogte van de A4 en de aanpassingen aan het Lammenschansplein dit najaar (...) geen aanleiding (is) om bij de Lammebrug af te wijken van het vastgestelde beleid"? Wat hebben de infrastructurele verbeteringen ter hoogte van de A4 en de aanpassingen aan het Lammenschansplein precies te maken met het openen van de Lammebrug in de spits voor de beroepsvaart en/of de recreatievaart?

 Zeer benieuwd naar je antwoord op mijn vragen, met vriendelijke groet namens Behoud Rijnland (www.behoudrijnland.nl),

Wim ter keurs