(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 07 september 2011

Waarom blijft de provincie de Lammebrug opendoen in de spits? - deel 3

Emailwisseling met PZH naar aanleiding van Artikel in Leidsch Dagblad

Op 7 juli jl. vroeg Behoud Rijnland aan de provincie waarom ze de Lammebrug open bleef doen in de spits (zie eerder bericht). Behoud Rijnland stelde deze vraag naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad, waarin stond dat onderzoek zou hebben aangetoond, "dat een complete spitsuursluiting geen oplossing is voor de files op de weg".

Het antwoord van de provincie was even opmerkelijk als onbevredigend. Behoud Rijnland kreeg 2 pagina’s uit een rapport van Oranjewoud uit 2005, dat echter over een heel andere brug bleek te gaan. Dat rapport ging namelijk over de Hoornbrug bij Rijswijk, met een heel andere doorvaarthoogte en heel andere verkeersintensiteiten, zowel over de weg als over het water. Dat rapport was dus zeker niet zomaar van toepassing op de Lammebrug.

Toen Behoud Rijnland vervolgens vroeg of zich bij de Lammebrug tijdens de spitssluiting óók zoveel schepen zouden verzamelen dat het wegverkeer daarvan bij de opening van de brug na de spits "ernstige hinder" zou ondervinden, gaf de provincie echter ineens 'niet thuis': de vraag werd volkomen genegeerd.

In plaats daarvan kwam de provincie weer met een andere nota aanzetten om haar beleid te verdedigen: de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006. Maar daarin bleek het dichtlaten van de Lammebrug in de spits - tenminste voor de recreatievaart – naadloos te passen.

Zo langzamerhand creëert de provincie hierdoor zelf het beeld, dat ze de Lammebrug in de spits hoe dan ook open zal blijven doen en daar eigenlijk ook geen argumenten voor nodig heeft. Dat lijkt Behoud Rijnland echter in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Naar aanleiding van de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart stelde Behoud Rijnland de provincie begin augustus een aantal vragen, waarop de stichting begin september weer een tamelijk verrassende reactie kreeg. Zie de e-mailcorrespondentie hieronder.

 

 

From: communicatieadviseur afdeling P&P / bureau Bereikbaarheid West Provincie Zuid-Holland Sent: Monday, September 05, 2011 9:07 AM To: 'voorzitter@behoudrijnland.nl' Subject: bruggensluiting

Geachte heer Ter Keurs,

In de maand juli heeft u enige malen mailcontact gevoerd met de heer Zuurmond over de bediening van bruggen in Leiden in de spits. Uw belangstelling ging uit naar de Lammebrug en de mogelijkheid van een spitssluiting aldaar. De heer Zuurmond heeft u geantwoord op 19 juli dat naast het onderzoek van bureau Oranjewoud er meerdere redenen zijn aan te voeren voor het gevoerde beleid op de Lammebrug. Dit beleid staat verwoord in de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006. Daarnaast wordt voor een aantal bruggen maatwerk geleverd. Voor Gedeputeerde Staten is er geen reden af te wijken van het vastgestelde beleid voor wat betreft de sluiting van de Lammebrug.

U stelt vervolgens opnieuw een aantal vragen op basis van het bovenstaande. De beantwoording wijzigt evenwel niet: de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006, het rapport van bureau Oranjewoud van 2005 en het standpunt van GS dat zij geen reden ziet af te wijken van het gestelde beleid, zijn de basis van de werkwijze die voor de Lammebrug wordt gehanteerd.

met vriendelijke groet

de communicatieadviseur afdeling P&P / bureau Bereikbaarheid West Provincie Zuid-Holland

 

 

From: Wim ter Keurs - Voorzitter Behoud Rijnland Sent: Monday, September 05, 2011 5:34 PM To: de communicatieadviseur afdeling P&P / bureau Bereikbaarheid West Provincie Zuid-Holland Cc: Ingrid de Bondt; bestuur Behoud Rijnland Subject: Re: bruggensluiting

Beste communicatieadviseur!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: met je mededelingen beantwoord je onze vragen helemaal niet:

1.      Het onderzoek van Oranjewoud (onderzoek dat zou hebben aangetoond "dat een complete spitsuursluiting geen oplossing is voor de files op de weg'' ) ging over een heel andere brug (de Hoornbrug in Rijswijk), met een heel andere doorvaarthoogte en heel andere verkeersintensiteiten over de weg en over het water en is dus niet zonder meer van toepassing op de Lammebrug.

2.      Het dichtlaten van de Lammebrug in de spits past - tenminste voor de recreatievaart - naadloos in de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006. Als er "voor Gedeputeerde Staten (...) geen reden (is) af te wijken van het vastgestelde beleid voor wat betreft de sluiting van de Lammebrug", dan geldt "een spitssluiting (...) voor de recreatievaart" dus nog steeds voor de Lammebrug en dan geldt ook het voornemen van GS "deze spitssluiting voorlopig te handhaven" dus nog steeds. Wij zien de Lammebrug in de spits echter regelmatig opengaan voor de recreatievaart. Ook je verwijzing naar de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006 beantwoordt onze vragen dus niet.

3.      Ook je (niet verder toegelichte) mededeling, dat voor een aantal bruggen "maatwerk" wordt geleverd, beantwoordt onze vragen niet. Want de vraag was wat dat "maatwerk" dan inhield. Daarom ook mijn reactie, dat ons voor de Lammebrug geen enkel onderzoek bekend is dat "maatwerk" voor deze brug mogelijk maakt, door aan te geven: * hoeveel beroepsvaart en recreatievaart de Lammebrug per se in de spits zou moeten passeren en * hoe lang de brug na de spits dus open zou moeten blijven om de schepen door te laten die in de spits hebben moeten wachten.

4.      Ook je mededeling over "het standpunt van GS dat zij geen reden ziet af te wijken van het gestelde beleid" geeft geen antwoord op onze vragen.

Omdat geen van je mededelingen onze vragen beantwoordt en ons alleen maar met een kluitje in het riet stuurt, wil ik dus nog steeds graag onze (nog steeds onbeantwoorde) vragen beantwoord zien. Daarom herhaal ik ze hieronder nog maar even:

1.      Geldt "een spitssluiting (...) voor de recreatievaart" nog steeds voor de Lammebrug en geldt ook het voornemen van GS "deze spitssluiting voorlopig te handhaven" nog steeds? Wij zien de Lammebrug in de spits namelijk regelmatig opengaan voor de recreatievaart.

2.      Is er om "maatwerk" voor de Lammebrug mogelijk te maken ooit onderzoek gedaan hoeveel beroepsvaart en recreatievaart de Lammebrug per se in de spits zou moeten passeren en hoe lang de brug na de spits dus open zou moeten blijven om de schepen door te laten die in de spits hebben moeten wachten? Zo ja, mogen wij een verslag van dat onderzoek?

3.      Mogen wij ook het verslag van de proef bij de Lammebrug die destijds werd uitgevoerd om te onderzoeken "of (...) een betere onderlinge afstemming van scheepvaart en wegverkeer mogelijk is"?

4.      Kun je tenslotte aangeven waarom er voor Gedeputeerde Staten "mede gezien de infrastructurele verbeteringen ter hoogte van de A4 en de aanpassingen aan het Lammenschansplein dit najaar (...) geen aanleiding (is) om bij de Lammebrug af te wijken van het vastgestelde beleid"? Wat hebben de infrastructurele verbeteringen ter hoogte van de A4 en de aanpassingen aan het Lammenschansplein precies te maken met het openen van de Lammebrug in de spits voor de beroepsvaart en/of de recreatievaart?

Ik heb daar nog wel een vraag aan toe te voegen:

5.      Wordt er ook geregistreerd hoe vaak de Lammebrug in een etmaal (en in de ochtend- en avondspits) wordt geopend en waarvoor? En zo ja: wat is de uitkomst daar dan van op jaar- of maandbasis? Wij stellen deze vraag, omdat de Directiesecretaris DBI van de Provincie Zuid-Holland ons eerder twee bladzijden stuurde van een rapport dat over de Hoornbrug bleek te gaan, maar - behalve dat daar waarschijnlijk zowel over de weg als over water andere verkeersintensiteiten zullen gelden - is de doorvaarthoogte van de Hoornbrug ook een stuk groter dan die van de Lammebrug. De Lammebrug zal dus voor meer verkeer over water open moeten dan de Hoornbrug.

Graag alsnog een antwoord op onze vragen!

Dank/groet! Wim ter Keurs