(Pers)Bericht

 

Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar - 27 september 2011

Een advies alsnog serieuze aandacht te besteden aan de economische effecten van de RijnlandRoute

Email aan Randstedelijke Rekenkamer

Bericht voor Dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA en Dr. Gerth Molenaar*)

Geachte mevrouw Hoenderbos-Metselaar! Geachte heer Molenaar!

Hierbij treft u een brief [link naar meegestuurde brief] en een persbericht aan van veertien organisaties, die de provincie Zuid-Holland adviseren om - vóór de keuze van het voorkeursalternatief en vóór het provinciale inpassingsplan - alsnog serieuze aandacht te besteden aan de economische effecten van de verschillende alternatieven en varianten van de RijnlandRoute.

De veertien groepen vinden het (op zijn zachtst gezegd) "merkwaardig", dat de provincie een weg van om en nabij één miljard euro (!) wil aanleggen (waarvan de kosten van aanleg, onderhoud en beheer overigens nog niet gedekt zijn) en de economische effecten van de belangrijkste alternatieven, die nu nog aan de orde zijn, nog nooit heeft laten onderzoeken.

Omdat de Randstedelijke Rekenkamer ook van de provincie Zuid-Holland "het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren" onderzoekt, bevelen wij hierbij gevoegde brief van harte in uw aandacht aan.

Stukken waarnaar in de brief verwezen wordt, treft u aan op www.behoudrijnland.nl, maar zullen wij u met plezier ook toesturen.

Met vriendelijke groet en hoogachting namens het overleg van de veertien groepen,

Wim ter Keurs, voorzitter

 

*) In 2008 heeft Behoud Rijnland gecorrespondeerd met de toenmalige directeur, Gerth Molenaar, over de nut-en-noodzaaknotitie en de Maatschappelijke-KostenBatenAnalyse voor de RijnlandRoute (zie uw brief van 28 april 2008 (kenmerk: 2008/GM/061) in antwoord op onze brief van 9 april 2008 en onze brief van 13 mei 2008).