(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 28 oktober 2011

Startnotitie inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de startnotitie voor het opstellen van een inpassingsplan voor de RijnlandRoute vastgesteld. Daarmee komt deze oost-westverbinding weer een stap dichterbij. De RijnlandRoute is een verbinding ter hoogte van Leiden en Voorschoten, die de A4 in het oosten verbindt met Katwijk in het westen van de provincie. Deze verbinding is hard nodig om de dagelijkse verkeersopstoppingen op de A4 en de A44 te verhelpen.

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland en tevens de nationale economische motor. Het verkeersprobleem waarvoor de RijnlandRoute een oplossing is, overstijgt dan ook de regio. Deze oost-westverbinding is nodig voor de ontlasting van bestaande wegen, voor de robuustheid van het totale wegennet, om ons vestigingsklimaat een positieve stimulans te geven en om demografische groei verder mogelijk te maken.

Nog geen definitief tracé

Voor de RijnlandRoute is nog geen definitief tracé vastgesteld. Er zijn 2 tracés in beeld die met elkaar worden vergeleken voordat de provincie een keuze maakt. Het ene tracé is Churchill Avenue, dat uitgaat van een ondertunneling van de bestaande route door Leiden (de Churchilllaan). Het andere tracé is 'Zoeken naar Balans', dat ligt tussen Leiden en Voorschoten en bestaat uit een verdiepte dwarsverbinding met een tunnel. Het meest westelijke deel van beide tracés loopt via de Tjalmaweg (N206) naar Katwijk en is ook bedoeld om Nieuw Valkenburg te ontsluiten. Nieuw Valkenburg is de wijk die gepland is op het terrein van het voormalig militair vliegveld Valkenburg.

2 verschillende inpassingsplannen

Omdat beide tracés sterk van elkaar verschillen en slechts deels overlappen, beschrijft de startnotitie de aanpak voor het opstellen van 2 verschillende inpassingsplannen. Zodra er een tracékeuze is gemaakt, gaat de provincie verder met de definitieve inpassing van dat tracé. De provincie neemt de definitieve keuze voor 1 tracé op basis van de criteria risico’s, robuustheid en kosten. Daarnaast speelt het MER een rol. De keuze wordt gemaakt als het MER is aangevuld met de laatste gegevens. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2012 het geval zal zijn.

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=84603