(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 15 december 2011

Aanbieding van 10 overwegingen over de RijnlandRoute aan gedeputeerde Ingrid de Bondt op Informatieavond Rijnlandroute

Geachte Mevrouw De Bondt! Beste Ingrid!

Namens de 19 organisaties van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute wil ik u 10 overwegingen over de RijnlandRoute aanbieden. Ik ga die overwegingen niet allemaal voorlezen. Iedereen heeft ze bij de ingang van de zaal kunnen zien liggen.

We hebben ons afgevraagd wat het doel van deze avond was. In de uitnodiging stond, dat u ons vanavond op de hoogte wilde brengen van de stand van zaken wat betreft de RijnlandRoute en ons vertellen wat er verder gaat gebeuren. Het verbaast ons, dat u daarvoor maar één avond reserveert. Kijk eens naar de opkomst! Moet u zo´n avond bijvoorbeeld ook niet in de Stevenshof en in Leiden Zuidwest houden?

In de uitnodiging voor deze avond staat niet, dat u ons wilt laten meedenken over de inpassing van de RijnlandRoute en meer in het bijzonder over de inpassing van de variant Zoeken naar Balans (wat een misleidende naam!) langs de Stevenshof, door natuur en landschap ten zuiden van Leiden en dwars door Voorschoten. Wij maken ons net zo bezorgd als Van Aartsen en Aboutaleb over de bezuinigingen op het openbaar vervoer en over de vernietiging van het groen rond de grote metropolen.

Dat de provincie ons wil laten meedenken over de inpassing van Zoeken naar Balans, staat merkwaardig genoeg wel in een bericht van de provincie aan de gemeenten en andere overheden. Wij adviseren u de indruk van een dubbele agenda met kracht te vermijden. Dat maakt de kloof tussen politiek en burgers immers alleen maar nóg breder en dieper.

Overigens is het de vraag waarom u nu al onze input voor de inpassing van Zoeken naar Balans wilt.

Is dat niet rijkelijk voorbarig?

  1. Nut en noodzaak van de RijnlandRoute is nog steeds niet goed onderzocht.
  2. U beschikt nog steeds niet over voldoende geld om deze weg aan te leggen en al helemaal niet om deze variant behoorlijk in te passen.
  3. De schade die Zoeken naar Balans doet is ook nog steeds niet bekend (het 2e fase MER is immers nog niet klaar).
  4. Ook de bijdrage aan de economie van Zoeken naar Balans is nog steeds niet bekend.
  5. Er is een uitstekend alternatief.

Toch kunnen wij ons voorstellen, dat er mensen zijn die mee willen denken over de inpassing van Zoeken naar Balans. Al was het maar om van de onzekerheid af te komen. Wij zullen dat zeker niet doen. Wij adviseren mensen die met de provincie aan tafel willen van te voren vast te leggen, dat het feit dat ze aan tafel zijn komen zitten niet mag worden uitgelegd als instemming met die weg en dat ze zich het recht voorbehouden zich tegen de aanleg te blijven verzetten.

Al met al kan het u onmogelijk verbazen, dat wij ons als Behoud Rijnland tegen de aanleg van Zoeken naar Balans zullen blijven verzetten.

Namens de deelnemers aaan het Bewonersgroepenoverleg,

Wim ter Keurs, voorzitter

 


Pamflet tekst:

10 overwegingen over de RijnlandRoute voor gedeputeerde Ingrid de Bondt

1.       Wij gaan voor behoud en herstel van natuur en landschap, bossen, weiden en landgoederen tussen de verstedelijkte gebieden van Den Haag en Leiden. Afblijven dus van het waardevolle groen in dit deel van de Randstad.

2.       Wij gaan voor een aantrekkelijke, gezonde en veilige woon- en leefomgeving, niet alleen voor de inwoners van de Stevenshof e.o. en niet alleen voor de inwoners van Voorschoten, maar ook voor de bewoners langs de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan.

3.       Wij willen echt schone lucht en minder geluidhinder. De huidige geluid- en luchtkwaliteitsnormen (NO2 en PM10) bieden volstrekt onvoldoende bescherming.

4.       Wij erkennen de problemen op de bestaande N206-route. Wij sporen de provincie aan daar nu toch echt zo snel mogelijk wat aan doen.

5.       Zoeken naar Balans (wàt een misleidende naam!) kost véél meer geld (òns belastinggeld!) dan waar de provincie nu over beschikt. Dit alternatief zou worden aangelegd ten koste van het openbaar vervoer, lost de problemen niet op, maar doet wel enorm veel schade.

6.       Plannen voor een nieuwe autoweg in een open bak dwars door de natuur, door een eeuwenoud landschap, pal langs een woonwijk, dwars door een dorp (Voorschoten in tweeën gesneden) en dwars door volkstuinen en sportvelden zijn echt niet meer van deze tijd, maar meer iets van van de vorige eeuw.

7.       Als een RijnlandRoute nodig is, dan ligt de aanleg van een (geheel ondertunnelde) Churchill Avenue veel meer voor de hand. De Churchill Avenue zou de problemen op de Churchilllaan en de Lelylaan namelijk wél oplossen (en natuur en landschap vrijwel volledig sparen).

8.       Zoeken naar Balans en de Churchill Avenue kosten allebei heel erg veel geld (ca. 1 mld!), maar alleen de Churchill Avenue levert volgens de TU Delft een flinke bijdrage aan de regionale economie. De provincie moet dat nog onderzoeken.

9.       Uit de planning van de RijnlandRoute blijkt, dat de plannenmakers weinig hebben geleerd van de parlementaire enquête over grote infrastructurele projecten. “De zevensprong van Verdaas” (niet onmiddellijk voor nieuwe wegen kiezen!) is bijvoorbeeld nog steeds niet behoorlijk toegepast.

10.    Waarom staat in de uitnodiging aan de inwoners niet, dat de provincie hen wil laten meedenken over de inpassing van Zoeken naar Balans en waarom staat dat wel in een bericht aan de gemeenten en andere overheden? Wij adviseren u de indruk van een ‘dubbele agenda’ te vermijden. Dat maakt de kloof tussen burger en politiek namelijk nòg wijder en dieper. Waarom wilt u inwoners trouwens mee laten denken over een weg, die u voorlopig niet kunt betalen, terwijl de mogelijke schade nog steeds niet behoorlijk is onderzocht (het 2e fase MER is immers pas maart volgend jaar klaar)?! Volgens ons is Zoeken naar Balans niet behoorlijk in te passen. Ook daarom zullen wij ons tegen de aanleg van die weg blijven verzetten (zowel tegen de variant met 2 x 1 rijstrook als tegen de variant met 2 x 2 rijstroken).

 

Namens de volgende (intussen 19) organisaties (in willekeurige volgorde):

Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder, Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute, Bewonersvereniging ZuiderZeehelden, Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, Bewonersvereniging Het Wedde, STICHTING GROTE POLDER GROENe hart, Platform Duurzaam Voorschoten, Fietsersbond Voorschoten, Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving i.o., Bewonersvereniging Park Allemansgeest, Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg, Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, Stichting Horst en Weide, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o., Stichting tot Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen, Milieudefensie Voorschoten,

Download als PDF

 

Link naar video van avond