(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 15 mei 2012

In 2014 start aanleg RijnlandRoute

In 2014 start de aanleg van de RijnlandRoute, de nieuwe verbinding tussen de A4, de A44 en verbreding van de Tjalmaweg naar Katwijk. De verbinding zorgt voor een betere ontsluiting van de Leidse regio en een betere doorstroming van het verkeer tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. “Met de keuze voor het tracé Zoeken naar Balans hebben we een robuuste en betaalbare weg die zorgt voor betere doorstroming van het verkeer en waarmee we snel kunnen starten met de aanleg”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt.

"Weloverwogen besluit"

In het afgelopen jaar zijn 2 tracés uitgebreid met elkaar vergeleken: Zoeken naar Balans en Churchill Avenue. Uit die vergelijking blijkt onder meer dat bij de aanleg van het tracé Zoeken naar Balans het verkeer in 2030 goed blijft doorstromen, terwijl het bij Churchill Avenue dan al weer vastloopt. Financieel scoort Zoeken naar Balans ook beter dan Churchill Avenue. Het eerste tracé kost € 931 miljoen en blijft daarmee binnen het budget; bij Churchill Avenue is een bedrag van € 229 miljoen ongedekt, bij gelijk verondersteld budget. Ook op grond van de analyse van de maatschappelijke kosten en baten komt Zoeken naar Balans beter uit de bus. Wat betreft het grootste deel van de milieueffecten en de ruimtelijke kwaliteit scoort Churchill Avenue beter. Ingrid de Bondt: “In onze keuze voor Zoeken naar Balans hebben we een weloverwogen besluit genomen op basis van feiten en cijfers. We zijn ons bewust van de effecten die deze keuze heeft op omwonenden, het milieu en de ruimte. Daarom hebben we gekozen voor een optimale inpassing om zo de negatieve effecten te minimaliseren.”

Risico's

In de vergelijking tussen de tracés is ook gekeken naar risico’s. Zoeken naar Balans kent een standaard risicoprofiel. Bij Churchill Avenue ontstaan niet alleen grotere financiële risico’s, maar ook procesrisico’s. De tunnelveiligheid van de Churchillvariant kan nog niet worden aangetoond. Dit maakt het risico aanzienlijk dat het bevoegd gezag geen vergunning verleent. Door de complexiteit van de lange tunnel met meerdere in- en uitritten ontstaan risico’s voor de doorlooptijd en de kosten van het project.

De RijnlandRoute is de oost-westverbinding tussen de A4 en de A44 die zorgt voor verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Holland Rijnland en maakt ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio mogelijk. De keuze voor het tracé Zoeken naar Balans is in lijn met de keuze die de coalitiedragende partijen maakten in het hoofdlijnenakkoord van april 2011.

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=93187