(Pers)Bericht

 

Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar - 27 juni 2012

Inspreektekst over advies tot uitstel en onafhankelijke beoordeling van stukken Rijnlandroute

Email Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu

Geacht Kamerlid!

In verband met de vergadering van de commissie voor Infrastructuur en Milieu aanstaande donderdag doe ik u hierbij de inspraaktekst toekomen, die ik straks namens het Bewonersgroepen-overleg RijnlandRoute zal uitspreken aan het begin van de Provinciale-Statenvergadering over de RijnlandRoute.

Zoals u weet, hebben Gedeputeerde Staten vorige maand hun voorkeur uitgesproken voor de variant Zoeken naar Balans. Provinciale Staten wordt nu gevraagd hiermee in te stemmen. Het is niet onmogelijk, misschien zelfs wel waarschijnlijk, dat Provinciale Staten hier - met een minieme meerderheid van 1 stem - gehoor aan zullen geven.

Dan zou er een besluit worden genomen, dat

a. enorme en ongeëvenaarde kosten met zich meebrengt,
b. onvoldoende onderbouwd is,
c. waarmee een variant wordt gekozen die grote schade veroorzaakt aan stad, natuur en landschap, maar
d. de problemen niet oplost en e. daarom nauwelijks draagvlak heeft. Terwijl cruciale informatie ter onderbouwing van dit besluit nu nog steeds ontbreekt.

Daarom zullen we Provinciale Staten opnieuw adviseren de beslissing uit te stellen en dit uitstel goed te benutten door een werkelijk onafhankelijke partij een oordeel te laten vellen over de stukken die nu zowel van de kant van de provincie als van de kant van de burgers op tafel liggen. Tenslotte gaat het om een project van om en nabij € 1 miljard, waarvoor ook honderden miljoenen door het rijk zijn toegezegd.

Voor het overige zij het ons vergund u naar hierbij gevoegde tekst te verwijzen.

Met vriendelijke groet en hoogachting namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute,

Wim ter Keurs, voorzitter

Inspreektekst