(Pers)Bericht

 

Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar - 19 oktober 2012

Provincie moet huiswerk overdoen, aldus de Commissie van de mer

Het Bewonersgroepenoverleg, dat zich verzet tegen het door de provincie genomen besluit m.b.t. de Rijnlandroute, heeft met instemming kennis genomen van het (voorlopig) Toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het door de provincie opgestelde MER (Milieu Effect Rapport).

De commissie voor de mer (milieu effect rapportage) is van oordeel 'dat de essentiële milieu-informatie in het MER 2e fase 2.0 nog niet volledig aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te laten wegen bij de verdere besluitvorming over het inpassingsplan Rijnlandroute en adviseert een aanvulling op het MER op te stellen. De Commissie is van mening dat een aantal samenvattende scores geen juist beeld geeft, waardoor de alternatieven niet gelijkwaardig met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook is gerekend met verkeersintensiteiten, die een overschatting van de groei voor de komende jaren laten zien.' Verder spreekt de Commissie over een 'onevenwichtige beoordeling van de effecten' en is zij van mening 'dat de beoordeling van de effecten op onderdelen verwarrend en onjuist is'.

De bewonersverenigingen zien hiermee bevestigd dat naar hun oordeel de provincie op onjuiste gronden een voorkeur heeft uitgesproken voor het tracé 'Zoeken naar Balans-optimaal'.

De alternatieven 'ZnB A', dat is het oplossen van bestaande knelpunten',  en de 'Churchill Avenue' zijn hierdoor op onjuiste gronden van tafel geveegd. De provincie moet het huiswerk overdoen.

De bewonersverenigingen vinden dat de provincie de verdere procedure voor het PIP (Provinciale InpassingsPlan) voor de variant 'ZnB Optimaal' moet stilleggen tot de juiste informatie op tafel ligt en een beter besluit kan worden genomen.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Stan Dessens (tel 071-5616381), email: standessens@gmail.com