(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 19 oktober 2012

Aanvulling MER RijnlandRoute naar commissie

De provincie gaat aanvullingen op het milieueffectrapport over de RijnlandRoute volgende week toezenden aan de Commissie voor de m.e.r. De commissie had daarom verzocht in haar voorlopige advies dat gisteren verscheen. Aangezien de aanvullingen al grotendeels openbaar zijn en omdat de provincie overleg heeft gehad met de commissie over het advies, ziet de provincie het definitieve advies met vertrouwen tegemoet.

De Commissie voor de m.e.r. meldde 18 oktober 2012 niet te beschikken over alle informatie die ze nodig heeft om de verschillende tracés te kunnen vergelijken. De provincie had de optimalisatiemogelijkheden voor de tracés echter al in kaart gebracht, evenals de maatregelen die genomen moeten worden om nadelige milieu-effecten aan te pakken of te voorkomen.

Verbetering bereikbaarheid

Voor de ontsluiting van de Leidse regio en de broodnodige oost-westverbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk is de RijnlandRoute van groot belang. Nu staat het verkeer daar vaak vast, na aanleg van de nieuwe weg kan het doorstromen. De RijnlandRoute verbetert de bereikbaarheid van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. In haar voorlopige advies bevestigt de Commissie voor de m.e.r. dat de RijnlandRoute zorgt voor een verbetering van de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van de regio.

Op 27 juni 2012 stemden Provinciale Staten (PS) in met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de aanleg van de RijnlandRoute met het tracé Zoeken naar Balans. PS verbonden hier enkele moties aan die tegemoetkomen aan wensen vanuit de bevolking. Zo wordt onder meer de mogelijkheid van een geboorde tunnel bij Voorschoten onderzocht.

Meer informatie

De aanvullende informatie die aan de Commissie voor de m.e.r. wordt toegezonden is volgende week ook te raadplegen via www.rijnlandroute.nl.

http://www.zuid-holland.nl/rijnlandroute