(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 29 november 2012

Milieueffecten RijnlandRoute goed in beeld

“Het milieueffectrapport (MER) en de aanvulling bevatten tezamen voldoende informatie om het milieubelang volwaardig mee te laten wegen bij de besluitvorming over het Inpassingsplan RijnlandRoute”. Dat is de conclusie van de Commissie voor de m.e.r. in haar definitieve advies aan de provincie.

De provincie is wettelijk verplicht om bij grote projecten de gevolgen voor het milieu in kaart te brengen in een milieueffectrapport. Zo ook voor de RijnlandRoute. Het is vervolgens aan de bij wet ingestelde onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. om te adviseren over de inhoud en kwaliteit van het rapport. Medio oktober vroeg de commissie de provincie nog om een aanvulling. Het MER met de aanvulling bevat voldoende informatie over de milieugevolgen. De aanvulling was al beschikbaar bij het tracébesluit van Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) en is daar meegewogen in de tracékeuze.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt is blij dat een nieuwe mijlpaal is bereikt: “De Commissie voor de m.e.r. oordeelt dat we ons huiswerk goed hebben gedaan en daarmee hebben we opnieuw een grote stap gezet voor de aanleg van de RijnlandRoute en de verbetering van de bereikbaarheid in de regio. We gaan verder met de nadere uitwerking van het ontwerp en willen voor de kerst bekendmaken hoe we, mede op basis van de moties van de gemeentelijke en provinciale politiek, het tracé verder willen optimaliseren.”

Besluitvorming

Op 27 juni 2012 stemden PS in met het voorstel van GS voor de aanleg van de RijnlandRoute met het tracé Zoeken naar Balans. Op 28 juni 2012 nam de Tweede Kamer een positief besluit over het toekennen van het gebiedsbudget voor de aanleg van de RijnlandRoute en het HOV NET Zuid-Holland Noord. Vervolgens maakten de provincie, Leiden en Voorschoten op 1 november 2012 bekend dat er bij Voorschoten een geboorde tunnel komt.

Voor de ontsluiting van de Leidse regio en de oost-westverbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk is de RijnlandRoute van groot belang. Nu staat het verkeer daar vaak vast, straks kan het doorstromen. De RijnlandRoute verbetert de bereikbaarheid van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

Meer informatie

De Commissie voor de m.e.r. heeft haar advies gepubliceerd op www.commissiemer.nl.