(Pers)Bericht

 

Ministerie Infrastructuur en Milieu - 13 februari 2013

Bezuiniging infrafonds

Een bezuinigingspakket van 6,4 miljard euro op basis van heldere criteria, bekeken per regio en vervoersvorm om ervoor te zorgen dat Nederland ondanks de financiële beperkingen zo concurrerend, veilig en leefbaar mogelijk blijft. Projecten schrappen, vertragen maar ook ruimte creëren om in de toekomst te kunnen investeren en knelpunten te kunnen aanpakken. Dat is de kern van het voorstel dat Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag naar de Kamer sturen. De bezuinigingsopgave bestaat uit de 2,6 miljard euro uit het Lente akkoord en 3,75 miljard euro uit het aanvullende Regeerakkoord van het kabinet Rutte II.

 Uitgangspunten

De bezuinigingen vragen om scherpe keuzes op korte termijn en over de gehele projectagenda. Gezien de economische ontwikkelingen van dit moment is gekeken naar het overeind houden van die investeringen waar Nederland economisch duurzaam sterker mee wordt.  Daarnaast wordt ruimte gemaakt voor toekomstige investeringen. Op basis van deze uitgangspunten zijn alle projecten uit het MIRT opnieuw beoordeeld en in 2 gespreksrondes ook besproken met de regionale bestuurders:  

 Bezuinigen en investeren

Om de bezuinigingen waar te maken en om op korte termijn ook nieuwe keuzes te kunnen maken is besloten voor een bedrag van 670 miljoen euro de volgende projecten te schrappen. Deze projecten dragen minder bij aan de criteria die hiervoor gesteld zijn.

Wegen

 OV/Spoor 

 Daarnaast is er voor gekozen om vooral projecten naar achteren te schuiven, voor een bedrag van 500 mln per jaar. Het overgrote deel van de projecten gaat dus gewoon door, alleen later.

Met deze maatregelen wordt ook financiële ruimte gecreëerd, waarmee de netto investeringsruimte na verwerking van de totale bezuiniging op 4,7 miljard euro komt. Dit geld is pas op langere termijn beschikbaar. Voor wegen gaat het om een bedrag van 1,9 miljard euro. Eind van dit jaar wordt besloten of het opportuun is om dan over nieuwe projecten te besluiten.

Mansveld reserveert in deze operatie 2 miljard voor de invoering van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Deze middelen zijn gereserveerd voor de plannen  voor ERTMS zoals deze vandaag aan de TK worden verstuurd. Hiermee wordt de capaciteit van het bestaande spoor vergroot en verbeteren de veiligheid en reistijd. Ook trekt zij 200 miljoen euro uit om de veiligheid en bereikbaarheid rond spooroverwegen te vergroten. De spooragenda die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd vormt hiervoor het uitgangspunt.

De bewindslieden zijn tevreden: ‘We hebben in plaats van het toepassen van de kaasschaaf een inhoudelijke afweging gemaakt, per gebied en per vervoersvorm. We toetsen op de economische meerwaarde van investeringen. Dat leidt nu tot een evenwichtig voorstel waarin we het maximale halen uit financiële mogelijkheden, zodat we de economie ook op de korte termijn zoveel mogelijk versterken.’

Brief: Invulling bezuinigingen Infrastructuurfonds

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/13/invulling-bezuinigingen-infrastructuurfonds.html