(Pers)Bericht

 

Stichting Behoud Rijnland - 05 juli 2013

MKBA "lager economisch groeiscenario" toch gedaan: RijnlandRoute kost meer dan hij oplevert

Geacht Statenlid!

In de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu op 19 juni jl. vroeg de heer Blokhuizen mij wat ik vond van de opvatting van het college, dat de provincie het NRM (het Nederlands of Nieuw Regionaal Model) moet gebruiken en dat de bepaling van de milieueffecten wordt gebaseerd op het (hoge!) Global Economy scenario (het GE-scenario).

Op de vraag van de heer Blokhuizen heb ik onder meer geantwoord, dat volgens de richtlijnen van Rijkswaterstaat voor kosten-batenanalyse bij verkenningen met een hoog en een laag scenario moet worden gewerkt en dat dat bij de RijnlandRoute niet is gebeurd.

Dat deel van mijn antwoord is onjuist. In de definitieve versie van de (door Ecorys in opdracht van de provincie gemaakte) MKBA RijnlandRoute (d.d. 15 mei 2012) wordt bijvoorbeeld wel degelijk ook gewerkt met een "lager economisch groeiscenario", te weten het Regional Communities scenario (het RC-scenario, het laagste van vier groeiscenario's die de planbureaus hanteren).

Het GE-scenario kent in de periode 2000-2020 een (volstrekt irreële, gemiddelde) jaarlijkse BBP-groei van 2,7% en het RC-scenario een (gemiddelde) jaarlijkse BBP-groei van 1,1%. In het GE-scenario is de baten-/kostenverhouding voor Zoeken naar Balans 1,9 en voor de Churchill Avenue 1,3. In het RC-scenario zijn de baten van beide alternatieven beduidend lager en is de baten-/kostenverhoudingook kleiner dan 1, voor Zoeken naar Balans namelijk 0,6 en voor Churchill Avenue 0,5. In een wat reëler economisch scenario dan Global Economy kost de RijnlandRoute dus meer dan hij oplevert. In werkelijkheid zitten we nu in een economisch nog slechtere situatie.

Overigens blijft de kritiek, die wij in de loop der jaren op diverse MKBA's hebben geleverd, wel vantoepassing.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,

Wim ter Keurs

Als bestand