(Pers)Bericht

 

Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar - 23 augustus 2013

Zienswijze op de door Gedeputeerde Staten voorgestelde wijzigingen van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte ter vastlegging van de ruimtelijke effecten van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Hierbij gaat de zienswijze van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute op de door Gedeputeerde Staten voorgestelde wijzigingen van de Provinciale Structuurvisie.

Hoewel een zienswijze volgens de provincie "alleen betrekking (kan) hebben op de onderdelen van deze herziening van structuurvisie en verordening inzake de herijking van de EHS", gaat onze zienswijze toch ook in op meer algemene aspecten van de Structuurvisie, in de hoop dat de provincie daar wat van leert voor volgende (herzieningen van) Structuurvisies.

Het schrappen van EHS-onderdelen in de verbinding tussen het Groene Hart en de duinen komt op pagina 4 aan de orde. Onze zienswijze gaat echter ook in op het ontbreken van gedegen analyses van de belangrijkste ontwikkelingen voor het ruimtegebruik en op de ondeugdelijke veronderstellingen over welvaart en mobiliteit. De zienswijze eindigt met een paar conclusies en met een aantal adviezen aan de provincie om een volgende keer een betere structuurvisie te maken.

Link naar zienswijze