(Pers)Bericht

 

GroenLinks - 14 maart 2014

Provinciebestuur Zuid-Holland geeft toe: Rijnlandroute nog niet definitief

De provincie verkeert in zwaar financieel weer. Het coalitieakkoord bestaat voor een belangrijk deel uit megalomane wegenplannen. Daarvoor moet veel opzij worden gezet en dat betekent dat er weinig mogelijkheden zijn voor ander beleid. Het onderwerp “lange termijn inzicht in kapitaal- en beheerlasten”, werd op 12 maart besproken in de Commissie Bestuur en Middelen. Uit dit financieel inzicht (tot 2018) blijkt dat er in de toekomst geen enkele financiële ruimte meer is, met alle negatieve gevolgen voor volgende colleges. Toch wil het huidige college de plannen tegen elke prijs doorzetten. GroenLinks vraagt zich dan toch af: “houden de collegepartijen SP, D66, VVD en CDA elkaar wellicht ‘in de tang’?” Duidelijk is wel dat het beleid van het huidige College zeer onverantwoord is. Nog niet alle plannen zijn goed in kaart gebracht en de meeste ideeën die het College heeft om een gat te dichten van bijna 30 miljoen stellen weinig tot niets voor.

Voor dit grote financiële probleem is een zeer eenvoudige oplossing. Stel één of meerdere grote wegenprojecten uit of, nog beter, laat ze helemaal niet doorgaan. GroenLinks is al jaren een fel bestrijder van de overbodige RijnlandRoute. Fractievoorzitter Marijke Kleijweg stelde daarom tijdens de Commissievergadering voor om dan maar meteen de allergrootste kostenpost, de RijnlandRoute, te schrappen en niet net te doen of hier al een onomkeerbaar besluit is genomen.

VVD-Gedeputeerde Ingrid de Bondt gaf toe dat de RijnlandRoute nog niet definitief is en dat deze weg valt onder de optie uit- of afstel. Wel zei ze tegelijkertijd : “we krijgen het financiële plaatje wel rond”. Dat 'financiële plaatje rond krijgen' moet dan wel snel gebeuren. Binnen twee maanden wordt de begroting voor de korte termijn vastgelegd en binnen een half jaar, tijdens de meerjarenbegroting, voor een termijn van vier jaar. Vier jaar, maar wat gebeurt er daarna? De grote problemen ontstaan pas na 2018. Wat zegt dit over het huidige College? Zij doet wel heel erg haar best om het provinciale beleid voor de komende 30 jaar vast te leggen. Een provinciaal beleid dat straks niet veel verder gaat dan uitvoering geven aan de verplichtingen die het huidige provinciebestuur aangaat. De toekomstige provinciebesturen functioneren in de toekomst als uitvoeringsorganen en zullen niet in staat zijn om politieke beslissingen te nemen. Er is eenvoudigweg geen geld meer beschikbaar voor nieuw of ander beleid. Dat de VVD dit wil, dat begrijpen wij. In de ogen van de VVD is rijden immers vrijheid. Dat D66 en de SP hiermee akkoord gaan blijft inhoudelijk gezien een raadsel. Hoewel D66 gisteren wel uitsprak dat zij niet begrepen hadden dat de impact van het Meerjarig Programma Infrastructuur (MPI) zulke grote gevolgen had voor de financiële positie van de provincie. Overigens wel opvallend, aangezien GroenLinks dit al heel lang zegt.

Eén lichtpuntje; het provinciebestuur heeft voor het eerst openlijk toegegeven dat de RijnlandRoute nog niet vast staat!

Link