(Pers)Bericht

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 09 juli 2014

Stand van zaken met betrekking tot de ontwerptracébesluiten A4 en A44 Rijnlandroute

Tekst uit email

 

Organisatie : Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute

Mede namens : de deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute

Ons kenmerk : 814017.03/22

 

Geachte heer Keurs,

Enige tijd geleden gaf u een zienswijze op de ontwerptracébesluiten A4 en A44 Rijnlandroute, die van 28 maart tot en met 8 mei 2014 ter inzage lagen. Een bestand van alle binnengekomen zienswijzen kunt u telefonisch bij ons opvragen.

Op de ontwerptracébesluiten A4 en A44 Rijnlandroute zijn in totaal 86 zienswijzen ingediend. Mede op basis van de zienswijzen zal de minister van Infrastructuur en Milieu de ontwerptracébesluiten vaststellen. Hierbij wordt een Nota van Antwoord opgenomen met een reactie op de zienswijzen.

Naar verwachting wordt het tracébesluit in het eerste kwartaal van 2015 genomen en ter inzage gelegd. Tegen het tracébesluit kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Voor de verdere voortgang van het project kunt u de website van de Directie Participatie, www.platformparticipatie.nl, en de website van de Provincie Zuid-Holland, http://www.zuid-holland.nl/rijnlandroute, raadplegen.

Heeft u nog vragen over de procedure, neemt u dan gerust contact op met onderstaand contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Remco Everaars Directie Participatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bezoekersadres: Plesmanweg 1-6 | 2597 JG | Den Haag Postbus 20901    | 2500 EX| Den Haag