(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 15 oktober 2014

Inpassingsplan RijnlandRoute naar PS

De inpassing van de RijnlandRoute, de provinciale oost-west verbinding van Katwijk naar de A4, is verder gedetailleerd. Gedeputeerde Staten hebben dat vastgelegd in het provinciaal inpassingsplan en leggen dat plan nu voor aan Provinciale Staten. Die nemen er naar verwachting op 10 december een besluit over.

De verdere uitwerking en aanpassingen zijn mede gebaseerd op de inbreng van 238 belanghebbenden. Zij hebben hun zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan in het voorjaar aan de provincie kenbaar gemaakt.

Verbetering doorstroming en ontsluiting

De RijnlandRoute is noodzakelijk om huidige knelpunten op te lossen en de doorstroming in de regio Holland Rijnland ook in de toekomst te garanderen, nieuwe woningbouw te ontsluiten en de economische potentie van de regio verder te kunnen ontwikkelen. De verbinding bestaat uit een combinatie van rijkswegen en provinciale wegen. Voor het provinciale deel is het provinciaal inpassingsplan opgesteld, voor het rijksdeel stelt de minister een zogeheten tracébesluit vast.

Ontwerp optimalisatie

In maart van dit jaar hadden GS het ontwerp inpassingsplan ter visie gelegd. Hierop zijn 238 zienswijzen binnengekomen. Daarnaast waren er ook op het ontwerp tracébesluit van de minister 87 zienswijzen. De zienswijzen en de wensen die door de gemeenten en andere belanghebbenden zijn geuit op het ontwerp provinciaal inpassingsplan, zijn door de provincie gewogen. Vervolgens zijn aanpassingen doorgevoerd en is het ontwerp inpassingsplan verder uitgewerkt tot provinciaal inpassingsplan. De zienswijzen zijn beantwoord in een nota van antwoord. Ook deze is vastgesteld door GS.

Enkele in het oog springende optimalisaties zijn:

Hoorzitting

Op 5 [en 7] november is een hoorzitting over het inpassingsplan. Vervolgens vergadert de provinciale statencommissie Verkeer en Milieu op 19 november over het plan.

Link naar tekst op site provincie