(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 11 december 2014

PS: Inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld

Uit Provinciale Staten: - Provinciale Staten (PS) hebben het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld.

In grote lijnen waren de meeste fracties tevreden over het inpassingsplan. Enkele fracties spraken de wens uit voor een betere inpassing van de weg. GroenLinks stelde bij aanvang van de vergadering voor om de behandeling uit te stellen, maar kreeg daar onvoldoende steun voor.

Tijdens het debat pleitte de VVD voor het beperken van de bomenkap rond de RijnlandRoute bij de Vlietlanden.Ook kwam aan de orde of de bruggen bij Katwijk vast of beweegbaar moesten blijven. D66 vroeg naar de mogelijkheden voor een ongelijkvloerse kruising en de SP stelde voor om het fietspad bij de Vlietlanden niet te verleggen.

Het CDA vroeg verder aandacht om inwoners, betrokkenen en raadsleden proactief te betrekken bij de inpassing.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt gaf in haar beantwoording aan dat de gewenste aanpassingen extra geld kosten, en dat dit geld er nu niet is. Zij gaf aan dat als de aanbestedingkosten lager uitvallen dan begroot dit geld gebruikt kan worden voor een betere inpassing van de weg. Verder zegde zij het CDA toe te zorgen voor een goede communicatie richting betrokkenen.

PvdA, GroenLinks en PvdD stemden tegen het inpassingsplan. Belangrijkste reden voor de PvdA was de  veranderde kosten-batenanalyse, die het nut van de weg voor de fractie in een ander daglicht plaatst.

De PvdD zou het geld dat in de RijnlandRoute wordt geïnvesteerd liever besteden aan de Ecologische Hoofd Structuur. GroenLinks zag veel meer heil in het aanpakken van een aantal (verkeerskundige) knelpunten. Daarna kan worden bekeken of het nog nodig is om de RijnlandRoute aan te leggen.

Natuur en groene recreatievoorzieningen

PS stelden in de vergadering ook het beleidskader Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer en het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 vast. Bij het laatste onderwerp namen PS een breed ondertekende motie van D66 aan. Deze fractie riep het college op om samen met de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden blijvend te investeren in het beheer, de ontwikkeling en financiering van natuur en groene recreatievoorzieningen in Midden-Delfland.

Ook stemde PS in met de herbenoeming van de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer, mevrouw Hoenderdos voor een periode van 6 jaar. Aan het einde van de vergadering sprak de voorzitter een in memoriam uit voor het oud-Statenlid Den Hollander. Hij maakte in de periode 2003-2004 deel uit van de VVD-fractie.

 

Link naar tekst op site provincie