(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 14 januari 2015

RijnlandRoute: inloopavonden

De provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat houden op dinsdag 20 en woensdag 21 januari 2015 inloopavonden over de tracébesluiten en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ten behoeve van de RijnlandRoute.

Tijdens deze avonden zijn er medewerkers van de provincie en Rijkswaterstaat aanwezig om antwoorden te geven op uw vragen. Beide avonden bent u welkom tussen 19.15 en 21.00 uur.

Datum Locatie en onderwerpen
dinsdag 20 januari Pitch en Putt Golf, de Star 51 te Leidschendam

Onderwerpen: tracébesluiten en inpassingsplan RijnlandRoute en verbreding A4 Vlietland - N14
woensdag 21 januari Van der Valk Hotel Leiden, Haagse Schouwweg 14 te Leiden

Onderwerpen:
tracébesluiten en inpassingsplan RijnlandRoute
  

 

Inpassingsplan en tracébesluiten

Het PIP is de provinciale variant van een bestemmingsplan. In het PIP voor de RijnlandRoute wordt de bestemming infrastructuur voor het provinciale deel van het tracé bepaald. Provinciale Staten hebben op 10 december 2014 ingestemd met het provinciaal inpassingsplan voor de aanleg van de RijnlandRoute

Het tracé van de RijnlandRoute gaat deels via rijkswegen, namelijk de A44 en de A4. De aanpassingen aan deze rijkswegen worden planologisch vastgelegd in een tracébesluit. Omdat het hier om 2 rijkswegen gaat, zijn er 2 tracébesluiten gemaakt: één voor de A44 en één voor de A4. De minister heeft op 17 december 2014 deze tracébesluiten voor de RijnlandRoute vastgesteld.

Besluiten ter inzage

Het inpassingsplan en de tracébesluiten liggen tegelijkertijd ter inzage: van 14 januari tot en met 25 februari 2015. Gedurende deze periode kunt u de stukken inzien op verschillende locaties.

Over de RijnlandRoute

Provincie Zuid-Holland legt in samenwerking met Rijkswaterstaat de RijnlandRoute aan, een oost-west verbinding vanaf de A4 via de A44 naar Katwijk. De RijnlandRoute lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland. De weg ontsluit nieuwe woningbouwlocaties en draagt bij aan verdere ontwikkeling van de economische potentie van de regio. De verbinding bestaat uit een combinatie van rijkswegen en provinciale wegen.

Relatie RijnlandRoute/Verbreding A4 Vlietland – N14

Gelijktijdig met de tracébesluiten A4 en A44 RijnlandRoute en het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute ligt het Tracébesluit Verbreding A4 Vlietland – N14 ter inzage. Het Tracébesluit A4 Vlietland – N14 maakt geen deel uit van het project RijnlandRoute. Bij dit besluit is echter wel met het ontwerp en de verkeers- en milieueffecten van het project RijnlandRoute rekening gehouden. Tijdens de inloopavond op 20 januari 2015 zijn er ook projectmedewerkers van dit project aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Link naar tekst op site provincie