(Pers)Bericht

 

Gemeente KatwijkGemeente Katwijk - 23 januari 2015

Advies gemeente vergunning RijnlandRoute

De provincie heeft bij de Omgevingsdienst Haaglanden een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze vergunning is nodig voor het aanleggen van de RijnlandRoute. Volgens de gemeente is deze aanvraag door de provincie niet volledig onderbouwd. Door nu een zienswijze in te dienen wil de gemeente onnodige vertraging in het verdere proces voorkomen.

De gemeente heeft zelf eerder een dergelijk traject doorlopen voor het bestemmingsplan Cantineweg. Dit plan werd uiteindelijk door de Raad van State vernietigd vanwege een onvolledige onderbouwing.

Meedenken

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Als gemeente willen wij de provincie behoeden voor dezelfde procedure die in het geval van de Cantineweg tot lange vertraging heeft geleid. Binnen de procedure die de provincie met de vergunningaanvraag doorloopt, hebben wij de mogelijkheid om dit door middel van een zienswijze te doen. Niet omdat de gemeente de vergunning wil verhinderen, maar juist om het verdere proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom denken wij graag aan de voorkant mee.’

Milieueffecten Berkheide en Coepelduynen

Voor de Natura2000 gebieden Berkheide en Coepelduynen heeft de RijnlandRoute nadelige milieueffecten. Door toename van het autoverkeer neemt de stikstof in deze gebieden toe. Juist voor de delen waar de stikstofconcentratie het meest toeneemt, zijn door de overheid geen beheermaatregelen opgelegd om de kwaliteit van het beschermde natuurgebied te waarborgen. Hoewel de toename van de concentratie van stikstof in deze gebieden als gevolg van de RijnlandRoute niet groot is, kan toch niet worden uitgesloten dat er negatieve effecten zijn. Voor deze effecten zou de gemeente misschien maatregelen moeten nemen. Katwijk gaat dit bespreken met de provincie Zuid-Holland.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute heeft voor de gemeente belangrijke voordelen. De RijnlandRoute zorgt voor een betere bereikbaarheid door een goede verkeersafwikkeling en –doorstroming op bijvoorbeeld de Ir. Tjalmaweg. Een belangrijk punt van aandacht blijft de aansluiting van de RijnlandRoute op het vervolgdeel van de N206 dat door de kern Katwijk aan den Rijn loopt. Deze aansluiting maakt geen onderdeel uit van de vergunningaanvraag die nu loopt.

Meer informatie