(Pers)Bericht

 

Gemeente logosGemeente Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude & Leidschendam Voorburg - 11 mei 2012

Rijnlandroute brandbrief over keuze trace

Gemeenteraden van Leidschedam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude sturen brandbrief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over tracékeuze RijnlandRoute.

Op initiatief van de Wassenaarse gemeenteraad hebben de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude er in een gemeenschappelijk brandbrief bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op aangedrongen om zich ernstig rekenschap te geven van de gevolgen voor mens en natuur van het te kiezen tracé voor de aanleg van de RijnlandRoute.

De gemeenteraden wijzen het college er op dat de variant Zoeken naar Balans ernstige gevolgen heeft voor de leefbaarheid, in het bijzonder voor de burgers in Voorschoten en de Leidse wijk Stevenshof, mede door de luchtvervuiling en geluidsoverlast die het toekomstige verkeer op de weg zal veroorzaken.

De gevolgen voor het veenweidegebied in de regio is navenant, met name voor de Groote Westeindse polder in Zoeterwoude, de Oostvlietpolder in Voorschoten, de Papewegse, Zuidwijkse en Stevenshofse polders tussen de bebouwing van Voorschoten en Wassenaar en de Ommedijkse polder in Wassenaar. Genoemde polders vormen bovendien een onmisbare schakel in de ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart, aldus de gemeenteraden.

Hier komt bij dat de variant Zoeken naar Balans strijdt met de nieuwe provinciale Groenagenda, zoals deze in april jl. door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Immers in de Groenagenda heeft de provincie er voor gekozen om het accent te leggen op de veenweidegebieden. Dat laatste gaat niet samen met een RijnlandRoute volgens het tracé Zoeken naar Balans.

De aanleg van de RijnlandRoute volgens het tracé van de Churchill Avenue leidt weliswaar tijdelijk tot ernstige hinder. Daar staat tegenover dat de Churchill-variant, die voor een belangrijk deel in een tunnel onder de stad Leiden doorloopt, de leefbaarheid van de burgers in het gebied weinig aantast, het milieu nauwelijks belast en het open veenweidegebied spaart.

De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude eindigen hun brandbrief met een klemmend beroep op de provincie, waarin zij Gedeputeerde Staten vragen om in hun tracékeuze het behoud van het groen het gewicht te geven dat het verdient, opdat de authentieke polders voor nu en in de toekomst behouden blijven.

Lees hier de brandbrief (PDF-document 174 kB)

http://www.wassenaar.nl/nieuws/2012/05/11/rijnlandroute_brandbrief