(Pers)Bericht

 

Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar - 22 oktober 2012

De Provincie wil zich er met een 'Jantje van Leiden' afmaken!

Op donderdag 18 oktober komt de Commissie voor de mer met een stevig advies op het Milieu Effect Rapport van de provincie over de Rijnlandroute en op vrijdag weet de Provincie al te melden dat ze volgende week wel even met wat aanvullingen komt en dan is de zaak gepiept (zie persbericht van de Provincie).

Maar zo gaat dat natuurlijk niet! De Commissie voor de mer stelt dat: 'zij van mening is dat een aantal samenvattende scores geen juist beeld geeft, waardoor de alternatieven niet gelijkwaardig met elkaar vergeleken kunnen worden'. Vervolgens concludeert de Commissie dat: 'de combinatie van genoemde, op zichzelf niet heel grote kwesties, maakt het totale gewicht ervan dusdanig groot, dat de effecten van de alternatieven naar de mening van de Commissie opnieuw gepresenteerd en beoordeeld dienen te worden om tot een gelijkwaardige vergelijking van de alternatieven te komen. De commissie adviseert daartoe een aanvulling op het MER op te stellen en de aanvullende informatie ook een plaats te geven in een herziene samenvatting'.

Er moet, aldus de Commissie, een nieuwe afweging komen en niet even wat aanvullende informatie presenteren en dezelfde conclusie trekken namelijk dat het 'Zoeken naar Balans' moet worden. Zo komt de Provincie niet weg. Volgens een ordentelijke procedure zal die aanvulling op het MER en een herziene samenvatting toch ter vaststelling langs de colleges van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten moeten worden geleid.

Treurig is daarom de poging van de provincie het advies van de Commissie naar haar hand te zetten. Zo schrijft de provincie bijvoorbeeld, dat de Cie mer bevestigt "dat de RijnlandRoute zorgt voor een verbetering van de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van de regio". In werkelijkheid zegt de Commissie mer, dat àlle alternatieven daarvoor zorgen, dat er dus ook beter moet worden gekeken naar de àndere effecten, dat dat nog niet voldoende gebeurd is en dat de keuze voor Zoeken naar Balans(ZnB) dus onvoldoende verantwoord is.

De Commissie voor de mer zegt verder: 'ook is gerekend met verkeersintensiteiten, die een overschatting van de groei voor de komende jaren laat zien. Hierdoor wordt o.a. de score TOEKOMSTVASTHEID beïnvloed. In de Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute van 15 mei 2012 schrijft de Provincie op pagina 12 NOTA BENE zelf : 'Gezien de omvang van de vereiste investeringen is de TOEKOMSTVASTHEID voor Gedeputeerde Staten een ZWAARWEGEND en DOORSLAGGEVEND argument'. Op het punt TOEKOMSTVASTHEID nu heeft de provincie zowel 'het oplossen van de knelpunten op de bestaande route' als de Churchillavenue (CA) afgewezen. Dus andere verkeersintensiteiten kunnen en moeten leiden tot een andere keuze en dat zou de Provincie er toe moeten brengen om de hele afweging over te doen.

Het is dan ook een aanfluiting als de Provincie schrijft dat ze volgende week de aanvullingen op het MER wel even aan de Commissie voor de mer zal toezenden, omdat die al klaar liggen en om te vervolgen dat ze 'gezien het overleg dat ze met de Commissie heeft gehad het definitieve advies met vertrouwen tegemoet ziet'. Als de Commissie voor de mer zelf serieus vasthoudt aan haar standpunt dat andere verkeersintensiteiten tot een andere keuze hadden kunnen leiden, dan moet de Provincie die afweging met andere verkeersintensiteiten ook maken en dat kan niet op een achternamiddag. De door de Provincie afgewezen alternatieven 'het oplossen van de knelpunten op de bestaande route' en CA zijn wel TOEKOMSTVAST en als we dan even in herinnering brengen dat 'het oplossen van de knelpunten' ruim een half miljard Euro goedkoper is dan de keuze van de Provincie voor ZnB , dan vraag je je af waar het gezonde verstand van de Provincie zit; of hebben ze soms een te grote portemonnee dankzij een bijdrage van het Rijk van ruim een half miljard? Wordt het dan ook niet eens tijd dat het Rijk zich hierover gaat buigen en deze half miljard een betere bestemming geeft? Dat moet ook voor de heren Rutte en Samsom goed nieuws zijn.

Het Bewonersgroepenoverleg.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Stan Dessens (tel 071-5616381), email: standessens@gmail.com